BDELOSŤ, SÚCIT A MEDITÁCIA VHĽADU

LEKTOR: ROMAN MIESLER ANOTÁCIA Bdelosť a súcit patria medzi najdôležitejšie vlastnosti našej mysle. Ak sú dostatočne rozvinuté, môžu podporiť nielen našu schopnosť sebavlády a kultivácie vlastných mentálnych, emočných a vôľových ...

SPIRITUALITA A JEJ PREMENY V ČASE: Cesty osobného a kolektívneho vývoja

LEKTORKA: KAMILA NĚMEČKOVÁ ANOTÁCIA V kontexte prístupu k človeku ako k bio-psycho-socio-spirituálnej bytosti, možno spiritualitu ponímať ako neoddeliteľnú dimenziu našej osobnosti. Jej odmietanie a potláčanie, ktoré je pre západnú ...

NOVÝ PRÍBEH: Integrálne vízie pre nové milénium

LEKTOR: VLADO LOBOTKA ANOTÁCIA Dnes, keď sú Kopernik, Kepler a ďalší novovekí vizionári celkom samozrejme vnímaní ako pionieri modernej perspektívy sveta, na ktorej je vystavaná celá naša spoločnosť, je ľahké zabudnúť, ako veľmi boli v ...

TANEC ARCHETYPOV: Stredoveký obraz sveta vo svetle vedy

LEKTOR: EMIL PÁLEŠ ANOTÁCIA Súčasné krízy – finančná, ekologická, humanitárna, politická – majú spoločný koreň v kríze morálnej. Ľudská civilizácia je umožnená spoluprácou a spolupráca je možná len vďaka spoločne zdieľaným hodnotám, ...

DIZAJN KOMUNITNÝCH ZÁHRAD: Zelená renesancia v mestách a na školách

LEKTORI: JOZEF FEKIAČ & VÁCLAV PETRÁŠ ANOTÁCIA Permakultúra je dizajnérsky prístup k riešeniu problémov nielen v záhrade. Záhrada je ale dôležitá línia, na ktorej sa záujemca o pozitívny prístup k riešeniam množstva výziev dnešného ...

ZERO WASTE A CIRKULÁRNA EKONOMIKA: Cesty k dobrovoľnej skromnosti

LEKTORKY: IVANA MALEŠ, PETRA SLEZÁKOVÁ & LUCIA GRIGOVÁ ANOTÁCIA Jednou z veľkých výziev, ktorým naša spoločnosť čelí je problém s odpadmi. Planéta je pokrytá skládkami a oceány sú plné plastov. Plasty sa už dostali aj do ...

EMBODIFULNESS: Všímavosť voči vedomiu tela ako cesta k celistvosti

LEKTORKY: KATEŘINA FOJTÍKOVÁ a MILUŠKA HAZUCHOVÁ ANOTÁCIA Schopnosť preciťovať vedomie vlastného tela a následne ho tvorivo vyjadrovať je jedným z hlavných predpokladov celistvého poznávania, zdravého osobnostného rozvoja i hlbšieho ...

VEDOMÉ RODIČOVSTVO: Výchovou k integrite detí i rodičov

LEKTORKA: KAMILA NĚMEČKOVÁ ANOTÁCIA Každá činnosť vyžaduje prípravu, porozumenie danej téme a osvojenie si určitých špecifických zručností. Vzťah partnerov a následná výchova detí sú však väčšinou iba vedome či nevedome preberané z ...

VEDOMÉ MUŽSTVO A ŽENSTVO: Mužsko-ženské role v premenách doby

LEKTORI: JANKA VACULČIAKOVÁ & PETR HADAČ ANOTÁCIA Role mužov a žien prechádzajú v posledných dekádach veľkými zmenami, takže sa môže ľahko stať, že si v nich nevieme nájsť miesto. Obrazy ženy – matky a muža – živiteľa ...

ŽIVOTNÝ MÝTUS: Cesty k sebe cez hranice s neznámom

LEKTORI: KAMILA BOLFOVÁ, SLÁVEK KEPRT & MARTIN NAWRATH ANOTÁCIA Bežné chápanie zmyslu nášho života sa zväčša orientuje na ľahko představiteľné a dosiahnuteľné ciele. Hľadáme vhodné vzdelanie, zamestnanie, atraktívneho partnera, ...