Väčšina základných a množstvo stredných škôl v mestách z priestorového hľadiska disponuje relatívne veľkorysými zelenými plochami s veľkým potenciálom, ktorý však často zostáva nevyužitý.

Ako takýto priestor premeniť na esteticky pôsobivý systém jedlých záhrad s pozitívnym dopadom na komunitný život školy, ktorý by zároveň všetkým zapojeným pomáhal rozvíjať vzťah k prírodnému svetu? Ako školy premeniť na výkladné skrine tvorivých možností zeleného dizajnu?

V kontexte postupujúcej klimatickej zmeny sa podobný prístup stáva stále väčšou nevyhnutnosťou a školy môžu v procese zazeleňovania mestských priestorov zohrávať nielen rolu funkčných prototypov prinášajúcich nové štandardy ľudsko-prírodného spolubytia, ale aj kreatívnych miest, v ktorých si študenti vzťah k zelenému dizajnu budú môcť osvojiť ako niečo samozrejmé, čo sa prirodzene premietne aj v kvalite ich budúcej profesionálnej realizácie, v ktorej budú aktívne stavať na organických princípoch.

Na podporu tohto zámeru sme v spolupráci s Gymnáziom Dominika Tatarku v Považskej Bystrici vytvorili experimentálny celoročný krúžok Globálne výzvy a zelená renesancia na školách.

Cieľom krúžku je u študentov podporiť rozvoj tvorivej inteligencie, systémového myslenia, kapacitu vnímať a chápať komplexné dobové súvislosti, ale predovšetkým, schopnosť v celej tejto situácii ich víziu krajšieho sveta premieňať na skutočnosť.

Krúžok je postavený na integrácii teoretických a praktických prístupov. Jeho teoretická časť je tvorená diskusnými seminármi Klíma: Nový príbeh a Tvorba regeneratívnej kultúry. Tie študentom prostredníctvom myšlienok dvoch kultúrnych vizionárov – Charlesa Eisensteina a Daniela Wahla – priblížia základné východiská a konkrétne aplikácie nového civilizačného príbehu, ktorý miesto konkurenčného boja a oddelenosti stavia na kooperácii a spolubytí. Jeho praktická časť je tvorená workshopmi Úvod do permakultúry a Dizajnovanie komunitných záhrad, ktoré študentom predstavia základy permakultúrneho dizajnu a ukážu im ako v exteriéri školy navrhnúť a krok za krokom vytvoriť komunitnú záhradu. Jej kontinuálne udržiavanie formou stáží bude pre študentov ďalších ročníkov cennou príležitosťou nielen k tvorbe a prehlbovaniu komunitných vzťahov, rozvinutiu prirodzeného vzťahu k organickému svetu, ale aj  k získaniu praktických manažérskych zručností, ktoré im v živote pomôžu pri zhmotňovaní ich projektových zámerov. Umelecky nadaným študentom workshopy maľby pomôžu v obsahovom aj technickom uchopení témy, ktorú môžu následne prostredníctvom projektu Krajší svet je možný preniesť do verejného priestoru. 

————

Krúžok sa úspešne spustil a výsledkom je, že študenti gymnázia pod odborným vedením počas celej jesene 2023 dizajnovali novú podobu gymnaziálneho dvora a okolia tak, aby jeho priestor zahrnul študentskú komunitnú záhradu, malý sad tvorený starými odrodami ovocných stromov a kríkov, trvalkové záhony plniacie popri estetickej funkcii aj funkciu dažďových záhrad, altán slúžiaci ako externá učebňa, ktorého súčasťou by bolo aj pódium umožňujúce rôzne kultúrne podujatia, pergoly s posedeniami, relaxačné prvky, a samozrejme, umelecké inštalácie (obrazy a sochy) vytvorené študentmi v spolupráci so žiakmi ZUŠ Imra Weinera Kráľa. Realizácia nadizajnovaného zámeru začne na jar 2024, momentálne pracujeme na zaistení finančných prostriedkov umožňujúcich víziu študentov gymnázia premeniť na skutočnosť.