UNESCO v roku 1998 vo svojej Deklarácii venovanej vzdelávaniu pre 21. storočie predstavilo veľkú víziu regenerácie vzdelávania, výskumu a života ľudskej spoločnosti ako takej. Vzdelávanie v nej zohráva kľúčovú úlohu pri podpore všestranného a zároveň udržateľného rozvoja celého ľudského spoločenstva (§1, §2f) a na dosahovanie dlhodobých strategických cieľov a potrieb spoločnosti odporúčala vo vzdelávacom procese výrazne podporiť nielen interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy (§5a), ale aj rozvoj vyššieho ľudského potenciálu. Vzdelávanie by tak v konečnom dôsledku malo slúžiť snahe o vytvorenie novej spoločnosti bez násilia a vykorisťovania, tvorenej vysoko motivovanými a integrovanými individualitami inšpirovanými láskou k ľudstvu a vedenými múdrosťou (§6d). Deklarácia poukázala aj na to, že vo svete, ktorý prechádza rýchlymi zmenami je potrebné vytvoriť novú paradigmu vzdelávania založenú na prepojení medzi školami, vzdelávaním a výzvami, pred ktorými stojí ľudská spoločnosť (§9a). Na to, aby tieto ciele bolo možné dosiahnuť odporučila od základov prepracovať curriculum tak, aby školy boli schopné ponúknuť viac než len čisto kognitívne zvládnutie jednotlivých disciplín (§9c).

Ako začať  s premenou tejto veľkej vízie na skutočnosť? Ako jej podstatu vnášať do procesu vzdelávania a do sveta?

Učiteľom ponúkame tréning facilitácie Hry o svetový mier a základným a stredným školám jej realizáciu priamo v ich priestoroch.

Hra o svetový mier (World Peace Game) vytvorená americkým pedagógom Johnom Hunterom centrálny zámer tejto deklarácie podporuje mimoriadnym spôsobom, pretože žiakom a študentom, ktorí budú svet budúcnosti formovať, umožňuje priamo skúsenostne prežiť, že nejde o utopický sen, ale o dosiahnuteľný cieľ.

Táto vzdelávacia simulácia civilizačných procesov u žiakov a študentov rozvíja schopnosť tvorivej práce s komplexnými problémami, kapacitu spolupracovať a komunikovať pri riešení a transformácii konfliktov, empatiu potrebnú pre otvorenosť ku kompromisom, a to všetko pri zohľadňovaní rôznorodosti perspektív a záujmov všetkých zúčastnených strán.

Hra dáva hráčom príležitosť preskúmať prepojenosť globálneho spoločenstva cez prizmu ekonomickej, sociálnej a environmentálnej krízy a bezprostrednej hrozby vojny. Cieľom hry je jednotlivé krajiny vyviesť z nebezpečných okolností a dosiahnuť globálnu prosperitu s čo najmenším množstvom vojenských zásahov. Žiaci a študenti prostredníctvom rolí, v ktorých zastupujú rôzne štáty a medzinárdné organizácie lepšie pochopia kritický vplyv informácií a ich využitie pri riešení praktických problémov. Tak ako sa jednotlivé tímy v stále komplexnejších interakciách nechávajú dynamikou hry vťahovať do interaktívneho sociálneho prostredia popretkávaného rôznymi morálnymi dilemami a filozofickými otázkami, posilnia si zručnosti potrebné na identifikáciu nejednoznačnosti a rôznych foriem predpojatosti v prijímaných informáciách. Zároveň sa v jednotlivých situáciách celkom prirodzene naučia, že reaktívne správanie nielenže vyvoláva antagonizmus, ale môže ich tvárou v tvár mocným nepriateľom ponechať osamotených a izolovaných. Ich presvedčenia a hodnoty sa budú v priebehu hry organicky vyvíjať alebo sa úplne rozplynú pod pozitívnym vplyvom príležitostí, ktoré sa objavia vďaka efektívnej spolupráci a lepšej komunikácii.

Základné princípy hry:

– protichodné prvky môžu a mali by koexistovať
– zámerné vytváranie ohromujúceho pocitu zložitosti a podporovanie chaosu
– tímové riešenia vytvorené zámerným tlakom a pocitom naliehavosti
– podpora komplexných riešení problémov v scenároch, ktoré sú založené na spolupráci, ale aj na súťaži
– stimulovanie rozvoja skutočnej empatie a súcitu
– podpora schopnosti mať viacero paralelných pohľadov na problém súčasne
– stimulácia a podporu dlhodobého strategického myslenia
– množstvo možných riešení je dané tvorivosťou
– oceňovanie zložitosti namiesto jej popierania alebo strachu z nej
– rozvoj kritického a tvorivého myslenia
– priame čelenie výzvam miesto ich vytesňovania
– odhalenie osobných vrodených schopností pri simulácii kríz
– nadhľad, nepripútanosť a prijatie nestálosti ako súčasti bežnej existencie
– sebareflexia prostredníctvom internalizovaného sebahodnotenia
– pochopenie a ocenenie hodnoty nemerateľných výsledkov
– extrapolácia akcií/reakcií vo viacerých smeroch/úrovniach/dimenziách súčasne
– rozvoj mentálnej pružnosti a situačnej expertízy
– oceňovanie zlyhania ako cesty k úspechu

Svet prežíva vojny, krízy, trápenia a neistotu… Ľudia ale túžia po pokoji, láske, produktivite, ocenení, zdraví, po čistej vode, sviežom vzduchu a zemi, ktorá nosí dobré plody. Hra o svetový mier má veľkú ambíciu. Chce a môže byť  protiváhou vojny v jej rôznych kontextoch a agresívnych prejavoch. Má byť priestorom porozumenia, spolupráce, pochopenia a tvorivosti. Z odborného hľadiska Hra o svetový mier spĺňa požiadavky na skutočne celostný pohľad na svet a jeho problémy. V tej celostnosti je zakomponovaný individuálny priestor a prínos pre každého jednotlivca – otvára dvere pre angažovanosť aj mimo svojho čisto osobného sebauskutočnenia. Učí vnímaniu, porozumeniu, začleňuje poznanie do širších až existenciálnych súvislostí, človeka vyzýva k hĺbkovému preskúmaniu toho, čo si myslí že vie a všetko toto poznanie konfrontuje s jeho hodnotami a hodnotami, ktorými žije svet. Zaujatie  hodnotového, etického postoja  vedie k aktivite, činnosti. A to je cieľom tejto vážnej „hry“ o mieri. Mier v duši, mier  v rodine, mier v krajine, prírode, svete, mier v sebe samom. Hra rozvíja všetky kognitívne úrovne ľudskej inteligencie a poznania, ale súčasne a nie menej dôležité je, že ku poznávacím aktivitám vzťahuje ako ich symbiotickú súčasť  aj nekognitívne procesy ľudského bytia, akými sú intelektové cnosti, morálne kvality, emocionálne bohatstvo jedinca, jeho svet túžob, cieľov, ideálov a hodnôt. Učí človeka produktívnej socializácii. Učí ho rozprávať, komunikovať  a dohovoriť sa. A v neposlednej rade, učí ho poznať  seba a riadiť seba ako niečo významné, na čom záleží. A to nie je málo. Ide o skutočný vrchol toho, čo môže Hra o svetový mier poskytnúť ako prínos do oblasti didaktiky ľudského bytia.

 

Odporúčam Hru o svetový mier zažiť a jej posolstvo preniesť do života jednotlivca, skupín, kultúr, spoločenstiev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               prof. PhDr. Miron Zelina. DrSc.

 

Viac o hre:

Keďže chceme maximálne vyjsť v ústrety časovým možnostiam učiteľov, facilitačné tréningy pripravujeme na čas jarných prázdnin v roku 2024, kedy sa ich vďaka členeniu prázdnin do troch týždňových blokov možu bez narušenia ich vyučovania zúčastniť učitelia z celého Slovenska (západ, stred aj východ). Tréningu bude prebiehať priamo počas hrania hry na jednej z našich partnerských škôl, pod vedením skúsených zahraničných lektorov Manuely Murariu a Daniela Sheinwalda.

Hra bude prebiehať 5 dní, každý deň od 8.00 do 12.00.  V poobedňajších a večerných hodinách na učiteľov čaká doplnkové vzdelávanie v metodológii facilitácie a v systémovom kontexte hry. Tréning bude vedený plne v anglickom jazyku.

Miesto konania a cena budú upresnené neskôr.
Hranie hry priamo v priestoroch školy prebieha tiež v týždňovom bloku (4 hodiny denne). Detaily sú vecou dohody s vedením školy.