LEKTOR: VLADO LOBOTKA

 

ANOTÁCIA
Naša doba je vzhľadom na povahu veľkých existenčných výziev poukazujúcich v každej oblasti na zásadné systemické problémy celom mimoriadna. Po prvý raz v našich dejinách disponujeme možnosťami v pozitívnom i negatívnom zmysle zasahovať do planetárnych procesov na globálnej úrovni. Tak ako v prípade minulých zlomových bodov, i dnes tým zásadným faktorom rozhodujúcim o výsledku tohto stretu bude naša tvorivá imaginácia a naša schopnosť aktivovať vyšší ľudský potenciál. Keďže autenticky nové impulzy nie je vo väčšine prípadov možné nájsť v etablovanom a inštitucionalizovanom systéme hodnôt, kľúčová otázka znie: Ako v dnešnom hodnotovom chaose a intelektuálnej záplave navzájom často protichodných ideí rozlíšiť impulzy s potenciálom stimulovať vyššie tvorivé schopnosti od ich napodobenín, ktoré len replikujú a konzervujú status quo? Historicky mali takéto impulzy zväčša charakter zdanlivého „bláznovstva“, pretože boli zasadené do rámcov, ktoré radikálne presahovali hranice toho, čo bolo v danej spoločnosti považované za mysliteľné a možné. Rovnako tomu bude s veľkou pravdepodobnosťou i teraz. V priebehu kurzu sa pokúsime nájsť odpoveď nielen na túto otázku, ale aj na otázky ako: Má celý doterajší kultúrny vývoj nejaké zmysluplné smerovanie? Ako rôzne štruktúry vedomia súvisia so systémom spoločensky uznávaných hodnôt? Čo nám môže pomôcť v sebe rozvinúť kvality potrebné na to, aby sme sa, ako jednotlivci aj ako celé ľudské spoločenstvo, mohli povzniesť k novému tvorivému vzletu?

 

OBSAH KURZU
Väčšina súčasných mysliteľov reflektujúcich pozadie Veľkých výziev nejde ďalej než k analýze jej povrchových symptómov v oblasti ekonomiky, politiky alebo ekológie. Hoci to, či určitá civilizácia bude rozkvitať alebo chradnúť súvisí predovšetkým s tým, aké hodnoty sú v nej vyznávané, oblasť kultúry a etiky a tiež faktory ako kultivácia vedomia, tvorivá imaginácia, empatia, vyššie emócie a vôľa k zmyslu či dôstojnosti, v ich myslení z väčšej časti absentujú. Práve zameranie sa na tieto kvality tvorí jadro myslenia filozofov kultúry A.Toynbeeho, P. Sorokina, J.Gebsera, G. W. F. Hegela a R. Steinera. Ak dokážeme načrieť do hlbín, z ktorých pramení naša schopnosť nazerať na svet sviežim spôsobom, nachádzať skryté vzory a odhaľovať jemné spojitosti medzi zdanlivo nesúvisiacimi fenoménmi, a premieňať nové, plodné myšlienky na skutočnosť, kríza sa môže stať šancou vedúcou k novej ére spoločenského rozkvetu.

Prostredníctvom čítania vybraných pasáží ich diela a následných diskusií, si priblížime tak základné princípy dynamiky činnej v procese vzostupu a úpadku historických civilizácií, ako aj hlbšie aspekty spojené s postupným vývojom vedomia celého ľudstva. Účastníci kurzu sa v jeho priebehu naučia rozlišovať medzi prejavmi štruktúr vedomia príznačnými pre jednotlivé vývojové štádiá, ktorými ľudstvo v priebehu svojich dejín prechádzalo. Priblížime si, akú podobu tieto štruktúry naberajú v individuálnej psychológii, naučíme sa jasnejšie vnímať architektúru jemných súvislostí tvoriacich hlbinný rámec socio-kultúrnych i psychologických dejov a zároveň si ukážeme, ako toto poznanie využiť v lepšej orientácii v dnešnej spletitej dobe plnej turbulentných zmien.

  • Kultúrna tvorivosť a jej úloha v živote civilizácií 1 (Toynbee)
  • Kultúrna tvorivosť a jej úloha v živote civilizácií 2 (Toynbee)
  • Socio-kultúrna dynamika v umení (Sorokin)
  • Socio-kultúrna dynamika vo filozofii a etike (Sorokin)
  • Archaická štruktúra vedomia (Gebser, Hegel & Steiner)
  • Magická štruktúra vedomia (Gebser, Hegel & Steiner)
  • Mýtická štruktúra vedomia (Gebser, Hegel & Steiner)
  • Mentálna štruktúra vedomia (Gebser, Hegel & Steiner)
  • Integrálna štruktúra vedomia (Gebser, Hegel & Steiner)
  • Vývoj vedomia v čase a náuka o reinkarnácii (Lessing & Losskij)

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Gebser, J. (1986). The Ever-present Origin. Ohio University Press.
Hegel, G. W. F. (2004). Filosofie dějin. Nová tiskárna Pelhřimov.
Lessing, G. E. (1908). Education of the Human Race. Teachers College Columbia University.
Losskij, N. (2004). Nauka o reinkarnaci. Refugium.
Sorokin, P. (1948). Krize naší doby. TVD Československého obchodnictva.
Steiner, R. (2011). The New Essential Steiner, Lindisfarne Books.
Toynbee, A. (1987). A Study of History (ed. Somervell D.C). Oxford University Press.

BIO LEKTORA

Vlado Lobotka vyštudoval históriu na Komenského univerzite v Bratislave a filozofiu so zameraním na kozmológiu a vedomie na California Institute of Integral Studies v San Franciscu. Zaujíma sa o integrálnu filozofiu, transpersonálnu a hlbinnú psychológiu, paradigmatické posuny a teórie dejín zamerané na dynamiku vzniku a zániku civilizácií. Napísal knihu Cesta k zjednotenému kozmu a založil Inštitút Gaia, v rámci ktorého koordinuje 1-ročný vzdelávací program Nový príbeh a organizuje diskusné stretnutia Medzi svetmi. Vo voľnom čase sa venuje prekladaniu kníh (Vášeň západnej mysleKvantové otázky, Klíma: Nový príbeh, Dizajn regeneratívnych kultúrSkutočný Anthony Fauci) a dizajnu a realizácii regeneratívnych projektov. V súčasnosti si v Nitre a vo Viedni robí doktorát a vyučuje kurzy venované kultúrnym dejinám a evolúcii vedomia.


Cena za kurz je 100 EUR (študenti, učitelia a páry 50 EUR) a bude tvorený 11 stretnutiami, ktoré budú prebiehať v týždennom rytme streamingom prostredíctvom aplikácie ZOOM, vo štvrtok, v čase od 19.00 do 21.00.
Kurz začína 25. januára 2024.