Pre rozvoj každého veľkého kultúrneho impulzu je kľúčový inštitucionalizovaný vzdelávací systém, vďaka ktorému sa môže prehlbovať i efektívne šíriť. Dôležitým zdrojom inšpirácie pri dizajne nášho vzdelávania sú dve veľké centrá integrálneho vzdelávania: California Institute of Integral Studies a Schumacher College.

California Institute of Integral Studies

California Institute of Integral Studies (CIIS) je akreditovaná univerzita situovaná v San Franciscu, ktorá svoje kurikulum zameriava na systematické prekračovanie tradičných akademických štandardov vzdelávania a ich rozširovanie o transdisciplinárne, medzikulturálne a aplikované pedagogické prístupy. Pôvodným cieľom inštitútu boli interkulturálne štúdia podporujúce budovanie mostov medzi Západom a Východom. Dnes, po takmer 50 rokoch od jeho založenia, tento cieľ prešiel zásadným rozšírením. CIIS v súčasnosti v rámci svojich troch fakúlt ponúka integrálne orientované vzdelávanie v množstve magisterských a doktorandských programov pokrývajúcich filozofiu, religionistiku, psychológiu, antropológiu, zdravie, poradenstvo i umenie. Ústredným motívom prenikajúcim celým vzdelávacím procesom je snaha odpovedať na rastúcu potrebu spojiť súčasnú fragmentovanú kultúru do podoby zmysluplného celku a rozvinúť inšpiratívne teoretické i praktické postupy podporujúce celkovú regeneráciu ľudského i prírodného sveta. Viac na: https://www.ciis.edu

Schumacher College

Schumacher College je v európskom kontexte jedinečná vzdelávacia inštitúcia, rozvíjajúca ideový odkaz E. F. Schumachera, ktorá má za sebou viac než 25-ročnú históriu vzdelávania zameraného na regeneráciu a na celosystémovú transformáciu spoločnosti. Vzdelávací proces facilitovaný lektormi predstavujúcimi svetovú špičku v oblasti celostného myslenia, aktivizmu a medziodborovej integrácie, je orientovaný najmä na intenzívnu, skúsenostne a participatívne zameranú prácu v malých tímoch. Popri množstve neformálnych vzdelávacích kurzov, školení a workshopov Schumacher College v súčasnosti ponúka aj 5 magisterských programov: Ekologický dizajn, Holistická veda, Umenie a ekológia, Prechodová ekonomika a Mýty a ekológia. Veľkým podnetom pre nás je to, že všetky tieto programy v študentoch podporujú kvality, ktorými by mali disponovať budúci nositelia pozitívnej zmeny: hlboké vhľady do odbornej problematiky, vysoký stupeň morálnej integrity, schopnosť empaticky vnímať svet, a samozrejme, schopnosť premieňať nové myšlienky na každodenne žitú skutočnosť. Viac na: https://www.schumachercollege.org.uk.