LEKTOR: JOZEF FEKIAČ


ANOTÁCIA
Permakultúra je dizajnérsky prístup k riešeniu problémov nielen v záhrade. Záhrada je ale dôležitá línia, na ktorej sa záujemca o pozitívny prístup k riešeniam množstva výziev dnešného sveta môže zoznámiť s princípmi permakultúry, naučiť sa ich aplikovať v praxi, no predovšetkým, sebe aj komunite podobne naladených ľudí vytvoriť priestor na zdieľanie i na rozvoj zelene. Práve komunitný rozmer permakultúry a záhradníčenia má v mestách s vysokou koncentráciou vzájomne odcudzených ľudí obrovský význam pri tvorbe ostrovov pozitívnej deviácie. Konkrétnym funkčným nástrojom sú v tomto prípade komunitné záhrady. Keďže permakultúrny prístup k dizajnu je súčasťou balíčka schopností, ktoré by si mal osvojiť každý uvedomelý svetoobčan, kľúčovým krokom pri jeho šírení medzi ľudí je jeho začlenenie do štandardného vzdelávacieho procesu prebiehajúceho na školách. Tento workshop ukáže nádejným pionierom permakultúry v mestskom a školskom prostredí celé spektrum prístupov ku komunitným záhradám a súbor techník využiteľných pri ich tvorbe, počnúc prácou s hlinou a končiac s prácou s komunitou.


OBSAH WORKSHOPU
Pôvodne sa permakultúra ako umenie vytvárania a udržiavania poľnohospodársky produktívnych ekosystémov vzťahovala čisto k spôsobu hospodárenia s pôdou, ktoré umožňovalo jej dlhodobé využívanie bez kvalitatívnej degradácie. Postupne ale táto metóda organického dizajnu zahrnula i množstvo ďalších kľúčových sociálnych aspektov udržateľného rozvoja a harmonického spojenia ľudského života a prírodného sveta. Jednou z najzaujímavejších aplikácií tohto prístupu v ľudských spoločenstvách sú komunitné záhrady. Tento workshop bude zameraný na konkrétne techniky a aplikácie princípov permakultúrneho dizajnu pri vytváraní komunitných záhrad priamo v priestoroch škôl. Účastník workshopu sa zapojí do komunitnej tvorby zadania záhrady a následného vyhodnotenia celého procesu. Zoznámi sa s rôznymi postojmi k financovaniu projektu komunitnej záhrady, štruktúre členov a ich práv a povinností. Bude účastníkom odborne vedeného rámcového dizajnu záhrady a dozvie sa, kde hľadať profesionálov na vypracovanie kompletného dizajnu a kde rozšíriť svoju schopnosť vypracovať dizajn záhrady samostatne s dostatočným sebavedomím. Zároveň účastník založí záhon na pestovanie zeleniny. Všetky praktické ukážky budú sprevádzané primeraným teoretickým výkladom.

– Opakovanie princípov permakultúry v kontexte mesta a komunitnej záhrady, zhodnotenie predchádzajúcich vedomostí a skúseností účastníkov.
– Predstavenie a prieskum modelového miesta komunitnej záhrady.
– Tvorba zadania komunitnej záhrady a plánovanie.
– Rámcový dizajn modelovej záhrady.
– Vytýčenie a založenie praktického záhonu.
– Najpoužiteľnejšie techniky v komunitnej záhrade – voda, pôda, kompostovanie, nástroje,  prístrešky a pod.
– Diskusia s dizajnérmi, členmi a organizátormi komunitných záhrad.
– Financie v komunitnej záhrade.
– Varianty sociálnych modelov komunitnej záhrady.
– Prvé kroky, zhrnutie a zhodnotenie workshopu.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Fukuoka, M. (2007): Revolúcia jednej slamky. Alter-Nativa.
Hemenway, T. (2009): Gaia’s Garden – A Guide to Home-Scale Permaculture. Chelsea Green Publishing.
Holmgren, D. (2002): Permaculture – Principles and Pathways beyond Sustainability. Holmgren Design Services.
Krčma, L. A.; Petrová M. T. (2013): Moje přírodní zahrada. Herausgeber und Verleger.
Mollison, B. (2012): Úvod do permakultúry. Alter-Nativa.
Mollison, B. (1988): Permaculture – A Designers‘ Manual. Tagari Publications.
Nagy, E. (2015): Manuál ekologickej výstavby. Alter-Nativa.
Rasper, M. (2014): Urban Gardering – Zahrady ve měste. Dauphin.
kolektív autorov (2011): Letem světem permakultury. Permakultura (CS). Zborník.
Vlašínová, H. (2006): Zdravá zahrada. ERA group.
Whitefield, P. (1996): Permakultura v kostce. Synergie.


PROFESNÝ ŽIVOTOPIS
Jozef Fekiač ako bývalý študent umelej inteligencie a umelého života realizuje svoj vzťah ku komplexným systémom ako permakultúrny dizajnér a lektor permakultúrneho dizajnu. Od roku 2012 sa venuje štúdiu permakultúry, aktivitám v organizácii Permakultúra SK, dizajnu pozemkov a experimentovaniu s permakultúrnymi postupmi na vlastnom pozemku. Bol 3 roky predsedom organizácie Permakultúra SK a od roku 2015 prevádzkuje rodinný bezodpadový e-shop. Je spoluzakladateľom lesného klubu Dúholie (Dúhová škola), v ktorom robí sprievodcu. Zaujíma sa o farmárčenie, efektívnu prácu s vodou a so zvieratami, „ľudskú“ permakultúru, a udržateľný sociálny biznis. Publikuje na webe www.permakultura.sk.