LEKTORKA: TATIANA RAFAELA MAŤOVÁ

CIELE KURZU

Schopnosť vnímať a oceňovať krásu a následne ju vnášať do všetkých typov tvorivých činností predstavuje kľúč k uzdraveniu našej spoločnosti, pre ktorú je v stále vyššej miere charakteristický jednostranný dôraz na funkcionalitu. Výsledkom absencie krásy v našich životoch je nezáujem, apatia, neúcta k vyšším hodnotám a kĺzanie po povrchu javov okolo nás i v nás. Staroveký filozof Aristoteles, tvorca podnetného diela o umení, ktoré sa zachovalo pod názvom Poetika, žiak Platóna a vychovávateľ Alexandra Veľkého, písal o význame dramatického umenia vo forme katharsis – očistenia negatívnych vnútorných zážitkov prostredníctvom uvedomenia si príčin zla. Tento princíp sa nevzťahuje len k dramatickým formám umenia, ale odpovedá aj na otázku, aký význam má pre človeka umenie ako také. Človek, ktorý sa nechá naplniť umeleckým procesom sa vnútorne očisťuje. Cieľom kurzu je študentom ukázať, že umenie je cestou krásy, na jeho konci však prichádza i pravda v podobe poznania o sebe a o svete.

 

OBSAH KURZU

Umelci všetkých kultúrnych epoch v histórii ľudstva pri svojej tvorbe pracovali s tými istými silami, ktoré pôsobili i pri vytváraní nových tvarov a foriem v prírode. Každý človek tak má prostredníctvom umeleckej tvorby možnosť nielen prebudiť vo svojej duši cit pre vnímanie nespočetného bohatstva farieb a tvarov v umení, ale aj cit pre vnímanie neviditeľných prapôvodných formotvorných síl pôsobiacich v prírodných dejoch. Študenti sa v priebehu tohto kurzu oboznámia s tromi výtvarnými technikami – maľovaním mokré do mokrého, kreslením uhlíkom a modelovaním s hlinou. Každou technikou sa budeme zaoberať viackrát, pretože pri pravidelnej umeleckej činnosti podporujeme nielen zdokonalenie našej techniky, ale i svoj zvyk tvoriť, čím rozvíjame i našu vôľu. Pomocou farieb budeme hľadať a nachádzať zákutia a výslnia našej duše. Uvidíme, ako farby vznikajú, ako svetlo preniká do tmy, i čo sa v priebehu tvorivého procesu deje s tmou samotnou. Pri maľovaní uhlíkom zažijeme polarity svetla a tmy, a tým, ako intenzívne budeme nanášať uhlík na papier si ukážeme, ako obetovaním tmy vzniká svetlo, naučíme sa ako s tmou zaobchádzať tak, aby slúžila svetlu, a zároveň, zvládnutím tmy a tieňov pochopíme, v akých podobách sa svetlo prejavuje. Prostredníctvom modelovania s hlinou študenti spoločne prejdeme cestou od prapôvodého tvaru k organickým prírodným tvarom, od gule, cez vajce až po tvar zvieraťa. Začneme tak vnímať reč, ktorou sa človeku prihovárajú formy, a spoznávať sily, ktoré tieto formy kreujú. Seminár je určený pre všetkých, ktorí si chcú oddýchnuť od jednostrannej intelektuálnej činnosti a zároveň obnoviť svoje telesné i duševné sily kreatívnou umeleckou prácou a získať nové poznatky z pohľadu goetheanistického umenia.

 

LITERATÚRA

Steiner, R. (2005). Tajemství barev. Fabula.
Johann Wolfgang Goethe, J. W. (2004).  Smyslově-morálny účinek barev. Fabula.

Kurz bude bývať každý pondelok o 20.00 (začiatok 1. októbra 2018) v komunitnom centre Bystro, v Bratislave na Karpatskej 3.

Kapacita štúdia je 20 ľudí. Účastnícky poplatok za celý kurz (12 stretnutí) je 60 EUR.

Pre registráciu a viac informácií píšte na: info@institutgaia.sk