LEKTORKA: KAMILA NĚMEČKOVÁ

ANOTÁCIA

V kontexte prístupu k človeku ako k bio-psycho-socio-spirituálnej bytosti, možno spiritualitu ponímať ako neoddeliteľnú dimenziu našej osobnosti. Jej odmietanie a potláčanie, ktoré je pre západnú spoločnosť v posledných storočiach charakteristické, zásadným spôsobom prispelo k odcudzeniu, existenciálne úzkosti a ďalším formám individuálnych i spoločenských patológií. Súčasná kríza morálnych hodnôt, ktorá je priamym dôsledkom materializmu novovekej vedy, je dnes navyše živená postmoderným relativizmom. Zamerali sme sa na vývoj mechanisticky orientovaného myslenia a zabudli sme používať druhy vedomia, ktoré sú citlivé k tajomstvu a nekonečne zložitej komplexnosti života. Kultivovali sme intelekt, ale rezignovali sme na kultiváciu mysli v jej celistvosti. Globálne výzvy nám bezprostredne ukazujú, ako hlboko sme sa vzdialili sami sebe a autentickému bytia. Naša spoločnosť je hladná po zmysle a nádeji a vzostup rôznych foriem spirituality vychádzajúci z hlbín kolektívneho nevedomia je práve jednou z kompenzáciou tejto dlhodobej jednostrannosti. Cieľom workshopu je bližšie predstaviť spektrum nenáboženskej (neinštitucionalizovanej) spirituality, ktoré je v západokresťanskej kultúre novodobým javom.

 

OBSAH WORKSHOPU

O spiritualite sa dnes pomerne často hovorí, otázka ale je, čo presne si pod týmto pojmom máme predstaviť? Súčasný ezoterický supermarket komerčného duchovna, v ktorom sa i napriek rôznym extrémom zrkadlí ľudská túžba po transcendencii, veľa možností k jasnej orientácii neposkytuje. Schopnosť kvalitatívneho rozlišovania je práve v oblasti spirituality na veľmi nízkej úrovni. V priebehu workshopu sa pokúsime predstaviť vyvážený a prehľadný prístup k tejto komplexnej téme. Najprv zaradíme spiritualitu do širšieho rámca ľudských spôsobov poznania a ukážeme si, že spolu s racionálnym a analytickým poznaním sme evolučne vybavení aj schopnosťou vhľadu, teda priameho zažitia aspektov reality. Ďalej ozrejmíme historicky najvýznamnejšie formy spirituality v podobe mystiky a poukážeme na rozličné typy zmenených stavov vedomia, ktorými ľudia rôznych kultúr od nepamäti duchovnej prežitky dosahovali.

Zameriame sa na okolnosti a dôvody vedúce k vynoreniu nenáboženskej spirituality a pokúsime sa tiež odpovedať na otázky: Čo ešte spiritualita je a čo už nie je? Má len pozitívne formy, alebo ju môžeme nájsť aj v negatívnej podobe? Ako sa spiritualita prejavuje v rôznych totalitných systémoch? Aký zmysel má transcendencia, ktorá so spiritualitou úzko súvisí? Má hľadanie posvätna čisto osobný charakter, alebo pramení z existencie objektívne danej duchovnej reality potenciálne dostupnej každej ľudskej bytosti, tak ako to znovu a znovu objavuje tzv. Večná filozofia prítomná vo všetkých kultúrach? K týmto a mnohým ďalším otázkam sa budeme postupne vzťahovať aj prostredníctvom moderných psychológov, ktorí sa spiritualite venovali a dotkneme sa aj výskumov v kvantovej fyzike. Zameriame sa aj na témy súvisiace s naším osobným príbehom a vnútorným dozrievaním. Zároveň si ukážeme, že spiritualitu môžeme vnímať nielen ako cestu vedúcu k hlbokej osobnej premene, ale aj ako proces kultúrnej evolúcie celého ľudstva.

  1. Pojem spiritualita, mody vedomia – spôsoby poznávania a získavanie informácií
  2. Mysticizmus – šamanizmus a mysterijné kulty
  3. Kultúrno-historické dejiny v západokresťanskom okruhu, Majster Eckhart – zlatá doba kresťanskej mystiky
  4. Analytická psychológia, Carl Gustav Jung, duša a kolektívne nevedomie
  5. Humanistická a transpersonálna psychológia, Abraham Maslow, Stanislav Grof, psychodiagnostika spirituality
  6. Nenáboženská (neinštitucionalizovaná) spiritualita a jej vynorenie v druhej polovici 20. storočia, náboženstvo a spiritualita – religiozita a spiritualita
  7. Spiritualita a metafyzické dôsledky objavov v špeciálnych vedách – transdisciplinárne hľadisko
  8. Spiritualita v evolučnom procese, rola spirituality v súčasnej globálnej kríze
  9. Antropológia náboženstva a spirituality, rituály prechodu, iniciačné rituály
  10. Spiritualita a osobný príbeh človeka, psychospirituálna kríza

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

DuBois, T. A. (2009): Úvod do šamanismu. VOLVOX GLOBATOR.
Eliade, M. (1994): Posvátné a profánní. Česká křesťanská akademie.
Giebelová, M. (2009): Tajemství antických kultů. Dialog.
Grof, S. (1992): Holotropní vědomí. Gemma89.
Harris, S. (2017): Spiritualita bez náboženství. dybbuk.
Harner, M. (2010): Cesta šamana. Jak probudit svůj vlastní potenciál. DharmaGaia.
Heller, J., Mrázek, M. (2004): Nástin religionistiky – Uvedení do vědy o náboženstvích. Kalich.
Huxley, A. (2011): Brány vnímání. Nebe a peklo. Maťa.
Jaffé, A. (1998): Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga. Atlantis.
James, W. (1930): Druhy náboženské zkušenosti. Melantrich.
Jung, C. G. (1992): Analytická psychologie. Academia.
Maslow, A. H. (2014): O psychologii bytí. Portál.
Nešpor, Z., Lužný, D. (2007): Sociologie náboženství. Portál.
Němečková, K. (2016): Kapitoly k nenáboženské spiritualitě. Carpe Momentum.
Otto, R. (1998): Posvátno.Vyšehrad.
Říčan, P. (2007): Psychologie náboženství a spirituality. Portál.
Sokol, J. (1993): Mistr Eckhart a středověká mystika. ZVON.
Štampach, I. O. (2008): Přehled religionistiky. Portál.
Underhill, E. (2004): Mystika. Podstata a cesta duchovního vědomí. dybbuk.
Turner, V. (2004): Průběh rituálu. Computer Press
Winkler, P., Vančura, M. (2016): Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii. Triton.