LEKTOR: VLADO LOBOTKA

ANOTÁCIA

Dnes, keď sú Kopernik, Kepler a ďalší novovekí vizionári celkom samozrejme vnímaní ako pionieri modernej perspektívy sveta, na ktorej je vystavaná celá naša spoločnosť, je ľahké zabudnúť, ako veľmi boli v čase ich pôsobenia izolovaní. Napriek tomu, že spravili epochálny objav, boli tvrdo odmietnutí nielen nevzdelanými masami, ale prakticky aj všetkými intelektuálnymi a kultúrnymi autoritami doby strážiacimi čistotu dobového svetonázoru – všetkými najvýznamnejšími univerzitnými profesormi, filozofmi a vedcami, celou cirkevnou hierarchiou na čele s pápežom. Ich koncepcia o kozme bola desaťročie za desaťročím otvorene zatracovaná v podstate každým, kto niečo znamenal – odmietaná a ignorovaná ako úplný nezmysel alebo dokonca napádaná a potláčaná ako nebezpečná heréza. V kontexte metaparadigmatickej premeny, ktorou prechádza naša spoločnosť, nás tento dobre známy historický fakt kladie pred mimoriadne provokatívne otázky, nabité zásadnými existenčnými implikáciami: Kto sú dnešní vizionári, ktorých myšlienky razia celkom nový smer, vedúci k celkom novej podobe sveta? Aké horizonty ich myšlienky pred nami roztvárajú? Aké podnety ich práca prináša pre našu spoločnosť, pre náš obraz sveta i pre naše vlastné sebaponímanie?  V priebehu tohto kurzu sa na tieto otázky pokúsime odpovedať.

 

OBSAH KURZU

Cieľom tohto kurzu je účastníkov oboznámiť s myšlienkami predstaviteľov dvoch hlavných ideových prúdov modernej novoparadigmatickej scény. Prvý, neojungiánsky prúd, kladie na všetkých úrovniach, naprieč celým spektrom individuálneho kognitívneho a kolektívneho historického vývoja do popredia najmä dialektiku medzi vedomím a nevedomím, poháňanú dynamickým tancom archetypov. Centrálne pre túto perspektívu je pnutie evokujúce klasický mýtický motív cesty hrdinu, pri ktorej sa individuálne vedomie pomaly vynára z pôvodnej nediferencovanej jednoty s prazákladom bytia, aby sa postupne, prechádzajúc existenčne stále vypätejšími stavmi odlúčenia z pôvodnej matrice bytia, zmocnilo svojho autonómneho Ja. Celý proces vrcholí zážitkom vlastnej smrti a následným znovuzrodením, počas ktorého sa individuálne vedomie opätovne spojí s hlbinným prazákladom, tentoraz však s plným uchovaním vedomia Jednoty i vedomia Mnohosti. Predstaviteľmi tohto prúdu sú napríklad Stanislav Grof a Richard Tarnas. Druhý z nich je označovaný aj ako neoperennialistický prúd a je charakteristický  snahou o revitalizáciu tradičnej, vertikálne orientovanej kozmológie tvorenej Veľkým reťazcom bytia, siahajúcim od anorganickej hmoty, cez biologické formy a noosféru až k božskej oblasti. Rovnako ako v jej tradičných variantoch, aj neoperennialistická perspektíva stavia na metafyzike, v ktorej transcendentný a zároveň imanentný božský princíp tvorí samotnú podstatu všetkých javov, a v ktorej ten najvyšší článok ľudskej bytosti je vnímaný ako príbuzný alebo dokonca identický s božským prazákladom. Novým prvkom je však dynamický, progresívne orientovaný pohľad na povahu prírodnej a kultúrnej evolúcie, v ktorej tým kľúčovým prvkom je vedomie v jeho nespočetných formách, usilujúce skrze množstvo štádií a stupňov o postupné napĺňanie svojho imanentného potenciálu. Medzi prominentných predstaviteľov tohto prúdu patria Rupert Sheldrake a Ken Wilber. Prostredníctvom čítania vybraných častí ich diela a následnej diskusie si ukážeme, že napriek zdôrazňovaniu odlišných aspektov novej kozmológie sú oba tieto prúdy komplementárne a plnohodnotnú podobu nového Veľkého príbehu pre 21. storočie je možné dosiahnuť len ich integráciou.

  1. Revolúcia vedomia (S. Grof, E. László, P. Russel)
  2. Za hranice hlbinnej psychológie (S. Grof)
  3. Tanec archetypov a individuálna vývojová matrica (S. Grof & R. Tarnas)
  4. Tanec archetypov a život spoločnosti (S. Grof & R. Tarnas)
  5. Teória morfickej rezonancie (R. Sheldrake)
  6. Vplyv minulých formotvorných a zvykových morfické polí na prítomnosť (R. Sheldrake)
  7. Experimenty, ktoré by mohli zmeniť svet (R. Sheldrake)
  8. Štyri kvadranty, štyri tváre ducha (K. Wilber)
  9. Spektrum individuálneho vedomia a evolúcia kolektívneho vedomia (K. Wilber)
  10. Integrálna perspektíva – výzvy a možnosti (K. Wilber)

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Grof, S., László, E., Russel, P. (2014): Revoluce vědomí. Carpe Momentum.
Grof, S. (2014): Psychologie budoucnosti. Argo.
Grof, S. (2012): Když se nemožné stane. Práh.
Grof, S. (2013): Kosmická hra. Práh.
Sheldrake, R. (2002): Teorie morfické rezonance. Elfa.
Sheldrake, R. (2005): Sedm experimentú, které by mohly změnit svět. Elfa.
Sheldrake, R. (2006): Fyzika andělů. Elfa.
Sheldrake, R. (2007): Váš pes to ví. Rybka Publishers.
Sheldrake, R. (2014): Mylné domněnky vědy. Fontana.
Sheldrake, R. (2014): Nevysvětlitelné fenomény lidské mysli. Pragma.
Sheldrake, R. (2017): Přítomnost minulosti. ANAG.
Tarnas, R. (2007): Cosmos and Psyche. Plume.
Tarnas. R. (2015): Vášeň západnej mysle. VSSS.
Wilber, K. (2010): Stručná histrie všeho. Triton.
Wilber, K. (2014): Odevzdání a odhodlání. Maitrea.
Wilber, K. (1995): Sex, Ecology, Spirituality. Shambhala.
Wilber, K. (2000): Integral Psychology. Shambhala.
Wilber, K. (2019): Kvantové otázky. Inštitút Gaia.