LEKTOR: VLADO LOBOTKA


ANOTÁCIA

Dnes, keď sú Kopernik, Kepler a ďalší novovekí vizionári celkom samozrejme vnímaní ako pionieri modernej perspektívy sveta, na ktorej je vystavaná celá naša spoločnosť, je ľahké zabudnúť, ako veľmi boli v čase ich pôsobenia izolovaní. Napriek tomu, že spravili epochálny objav, boli tvrdo odmietnutí nielen nevzdelanými masami, ale prakticky aj všetkými intelektuálnymi a kultúrnymi autoritami doby strážiacimi čistotu dobového svetonázoru – všetkými najvýznamnejšími univerzitnými profesormi, filozofmi a vedcami, celou cirkevnou hierarchiou na čele s pápežom. Ich koncepcia o kozme bola desaťročie za desaťročím otvorene zatracovaná v podstate každým, kto niečo znamenal – odmietaná a ignorovaná ako úplný nezmysel alebo dokonca napádaná a potláčaná ako nebezpečná heréza. V kontexte metaparadigmatickej premeny, ktorou prechádza naša spoločnosť, nás tento dobre známy historický fakt kladie pred mimoriadne provokatívne otázky, nabité zásadnými existenčnými implikáciami: Kto sú dnešní vizionári, ktorých myšlienky razia celkom nový smer, vedúci k celkom novej podobe sveta? Aké horizonty ich myšlienky pred nami roztvárajú? Aké podnety ich práca prináša pre našu spoločnosť, pre náš obraz sveta i pre naše vlastné sebaponímanie?  V priebehu tohto kurzu sa na tieto otázky pokúsime odpovedať.

 

OBSAH KURZU

Cieľom tohto kurzu je účastníkov oboznámiť s myšlienkami predstaviteľov dvoch hlavných ideových prúdov modernej novoparadigmatickej scény. Prvý, neojungiánsky prúd, kladie na všetkých úrovniach, naprieč celým spektrom individuálneho kognitívneho a kolektívneho historického vývoja do popredia najmä dialektiku medzi vedomím a nevedomím, poháňanú dynamickým tancom archetypov. Centrálne pre túto perspektívu je pnutie evokujúce klasický mýtický motív cesty hrdinu, pri ktorej sa individuálne vedomie pomaly vynára z pôvodnej nediferencovanej jednoty s prazákladom bytia, aby sa postupne, prechádzajúc existenčne stále vypätejšími stavmi odlúčenia z pôvodnej matrice bytia, zmocnilo svojho autonómneho Ja. Celý proces vrcholí zážitkom vlastnej smrti a následným znovuzrodením, počas ktorého sa individuálne vedomie opätovne spojí s hlbinným prazákladom, tentoraz však s plným uchovaním vedomia Jednoty i vedomia Mnohosti. Predstaviteľmi tohto prúdu sú napríklad Stanislav Grof a Richard Tarnas. Druhý z nich je označovaný aj ako neoperennialistický prúd a je charakteristický  snahou o revitalizáciu tradičnej, vertikálne orientovanej kozmológie tvorenej Veľkým reťazcom bytia, siahajúcim od anorganickej hmoty, cez biologické formy a noosféru až k božskej oblasti. Rovnako ako v jej tradičných variantoch, aj neoperennialistická perspektíva stavia na metafyzike, v ktorej transcendentný a zároveň imanentný božský princíp tvorí samotnú podstatu všetkých javov, a v ktorej ten najvyšší článok ľudskej bytosti je vnímaný ako príbuzný alebo dokonca identický s božským prazákladom. Novým prvkom je však dynamický, progresívne orientovaný pohľad na povahu prírodnej a kultúrnej evolúcie, v ktorej tým kľúčovým prvkom je vedomie v jeho nespočetných formách, usilujúce skrze množstvo štádií a stupňov o postupné napĺňanie svojho imanentného potenciálu. Medzi prominentných predstaviteľov tohto prúdu patria Rupert Sheldrake a Ken Wilber. Prostredníctvom čítania vybraných častí ich diela a následnej diskusie si ukážeme, že napriek zdôrazňovaniu odlišných aspektov novej kozmológie sú oba tieto prúdy komplementárne a plnohodnotnú podobu nového Veľkého príbehu pre 21. storočie je možné dosiahnuť len ich integráciou.

  • Hranice hlbinnej psychológie a revolúcia vedomia 
  • Tanec archetypov a individuálna vývojová matrica (S. Grof & R. Tarnas)
  • Tanec archetypov a život spoločnosti (S. Grof & R. Tarnas)
  • Teória morfickej rezonancie (R. Sheldrake)
  • Vplyv minulých formotvorných a zvykových morfické polí na prítomnosť (R. Sheldrake)
  • Experimenty, ktoré by mohli zmeniť svet (R. Sheldrake)
  • Štyri kvadranty, štyri tváre ducha (K. Wilber)
  • Spektrum individuálneho vedomia a evolúcia kolektívneho vedomia (K. Wilber)
  • Integrálna perspektíva – výzvy a možnosti (K. Wilber)
  • Civilizačná križovatka – kultúrne vojny (K. Wilber)

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Grof, S., László, E., Russel, P. (2014): Revoluce vědomí. Carpe Momentum.
Grof, S. (2014): Psychologie budoucnosti. Argo.
Grof, S. (2012): Když se nemožné stane. Práh.
Grof, S. (2013): Kosmická hra. Práh.
Sheldrake, R. (2002): Teorie morfické rezonance. Elfa.
Sheldrake, R. (2005): Sedm experimentú, které by mohly změnit svět. Elfa.
Sheldrake, R. (2006): Fyzika andělů. Elfa.
Sheldrake, R. (2007): Váš pes to ví. Rybka Publishers.
Sheldrake, R. (2014): Mylné domněnky vědy. Fontana.
Sheldrake, R. (2014): Nevysvětlitelné fenomény lidské mysli. Pragma.
Sheldrake, R. (2017): Přítomnost minulosti. ANAG.
Tarnas, R. (2007): Cosmos and Psyche. Plume.
Tarnas. R. (2015): Vášeň západnej mysle. VSSS.
Wilber, K. (2010): Stručná histrie všeho. Triton.
Wilber, K. (2014): Odevzdání a odhodlání. Maitrea.
Wilber, K. (1995): Sex, Ecology, Spirituality. Shambhala.
Wilber, K. (2000): Integral Psychology. Shambhala.
Wilber, K. (2019): Kvantové otázky. Inštitút Gaia.