LEKTOR: EMIL PÁLEŠ

ANOTÁCIA

Súčasné krízy – finančná, ekologická, humanitárna, politická – majú spoločný koreň v kríze morálnej. Ľudská civilizácia je umožnená spoluprácou a spolupráca je možná len vďaka spoločne zdieľaným hodnotám, ideálom a mravným predstavám. Tento mravný svorník spoločnosti sa v dnešnej dobe rozpadol. Technické a prírodovedné myslenie máme na vysokej úrovni, ale zakrpatela naša schopnosť morálneho uvažovania a tvorby mravných pojmov. V dôsledku toho trpíme bezmocnosťou a neschopnosťou kolektívne, politicky konať aj zoči-voči evidentným katastrofám.

V minulosti morálnu chrbticu držiacu jednotlivé kultúry pohromade tvoril náboženský kult. V kultoch hrdinov, božstiev, anjelov a démonov boli obrazne zachytené normy a poznanie o povahe človeka, spoločnosti a prírody. Stredoveká náuka o anjeloch, ktorá tento kult vyjadruje najplnšie, obsahuje múdrosť o vývoji individuálnej aj kolektívnej psychiky, o typoch osobnosti, typoch kultúr a ich zákonitom striedaní, ako aj o vzniku a zániku druhov v prírode. V priebehu kurzu si priblížime jej základné princípy a ukážeme si, že jej pochopenie sa nám môže stať inšpiráciou a východiskovým bodom pre vlastné morálne uvažovanie i dnes. Zamyslíme sa nad tým, ako by mala vyzerať dobe zodpovedajúca verzia takéhoto „kultu“ spájajúca moderné vedecké poznatky s mystickou tradíciou, a mravnú vôľu s estetickým cítením a jasným myslením.

 

OBSAH KURZU

Náuka o nebeských hierarchiách vyplynula z úsilia stredovekých ľudí o integrálny svetonázor, ktorý zjednocoval pohľad na človeka, dejiny a prírodu a korunoval ich spoločným zmyslom. Vysvetlíme si, čoho sa táto náuka týkala a konfrontujeme ju s poznatkami, ku ktorým dospela moderná veda. Spoznáme, ako nám rytmy v dejinách, v prírode a v ľudskej biografii pomáhajú identifikovať čisté archetypy – základné sily utvárajúce duševný život človeka – ktoré sa svojimi špecifickými kvalitami, premenami a vzájomnými vzťahmi sa dajú prirovnať k chemickým prvkom. Ukážeme si na príkladoch, ako prevahou jednej z týchto síl nad ostatnými vznikajú rôzne typy osobnosti a typy kultúr so svojím typickým osudom. Príliš jednostranný vývoj vedie k poruchám osobnosti a sociálnym neduhom (tie obrazne zachytávala stará démonológia). Zistíme, že úsilie o všestrannosť a rovnováhu všetkých duševných princípov patrí k predpokladom tvorivosti a vnútornej slobody.

Keďže duševné procesy sú späté s telesnými, striedanie duševných dominánt v kolektívnom vedomí sa prejavuje aj v dobovej konštitúcii a chorobách. V priebehu evolúcie sa duševné vzorce zhmotňovali do stavby orgánov a utvárali geologické obdobia analogické kultúrnym obdobiam. Na rozdiel od dnes prevládajúcich koncepcií založených na rôznych druhoch determinizmu, kde človek je výsledkom jemu cudzích a vonkajších okolností, naše pozorovania nás dovedú k takému pohľadu na ľudskú biografiu, kultúru a prírodu, kde príčinnosť pramení zvnútra von a udalosti sa začínajú v slobodnom strede človeka.

  1. Sedem druhov inteligencie, základné emócie a typy osobnosti. Ich zobrazenie v sedmici antických bohov, archanjelov a démonov.
  2. Psychosomatika a reč tela. Fyziognómia, fyziológia, neuroveda.
  3. Pôvod archetypov v geologických obdobiach evolúcie. Evolučné konvergencie.
  4. Rôznorodosť hodnôt a náboženských kultov. Mravné logiky.
  5. Estetické štýly v dejinách umenia. Ako estetika určuje individuálnu biografiu.
  6. Zmeny vedeckých paradigiem. Svetonázorové intuície.
  7. Cyklické striedanie politických ústav. Nevyhnutnosť osudových cyklov.
  8. Vzájomné vzťahy medzi archetypmi, ich vývoj a metamorfózy.
  9. Pramene tvorivosti. Rozkvety a úpadky kultúr. Osobné šťastie.
  10. Zdravie tela, duše a spoločnosti chápané ako harmonický stred všetkých siedmich archetypálnych síl. Podnety pre výchovu, sebavýchovu a kultúru dialógu v súčasnosti.

 

LITERATÚRA

Páleš, E. (2004): Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách (zv. I.). Sophia
Páleš, E. (2012): Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách (zv. II.). Sophia
Haidt, J. (2013): Morálka lidské mysli. Proč lidstvo rozděluje politika a náboženství. Dybbuk.
Kahnemann, D. (2012): Myšlení rychlé a pomalé. Jan Melvil.