LEKTORI: JOZEF FEKIAČ & MARIÁN ŠTEFANKO

 

ANOTÁCIA
Neudržadeľnosť spôsobu života dnešnej spoločnosti už nie je tajomstvom pre väčšinu obyvateľstva a tak sa posledné roky v stále vyššej miere rozvíja debata o trvalej udržateľnosti. Tá so sebou prináša mnoho čiastkových riešení, ktoré však situáciu v konečnom dôsledku nijako nezlepšujú (tzv. greenwashing). Ako teda rozoznať udržateľné riešenia od tých neudržateľných? Ako takéto riešenia navrhovať a realizovať? A je vôbec udržateľnosť samotná tou konečnou métou, na ktorú sa ako spoločnosť snažíme dostať? Nie je udržateľnosť len akýmsi bodom zlomu, nulou na pomyselnej osi medzi deštrukciou a tvorivým rozvojom, kde v tejto chvíli stojíme práve na strane deštrukcie? Permakultúrny dizajn ako systematický nástroj na hľadanie udržateľných a tvorivých celostných riešení ponúka odpovede na väčšinu z týchto otázok. Tento kurz je vstupom do sveta permakultúrneho dizajnu, ktorý účastníka oboznámi so základnými metódami a princípmi návrhu udržateľných ľudských sídiel a predstaví to, čomu sa hovorí permakultúrny mozog.

 

OBSAH WORKSHOPU
Účastníci sa oboznámia so základnými piliermi permakultúry a permakultúrneho dizajnu ako nástroja k hľadaniu pozitívnych riešení. Kurz predstaví pohľad, podľa ktorého vieme prírodné systémy nielen používať, ale aj efektívne navrhovať a následne v opakovaných cykloch realizovať, udržiavať a zlepšovať. Bude oboznámený s prehľadom princípov používaných pri permakultúrnom dizajne, konceptoch práce s krajinou, práce s prirodzenými i vytvorenými štruktúrami a práce s rastlinami a so zvieratami. Počas kurzu budú opakovane pripomínané prvé kroky permakultúrneho dizajnu neho dizajnu – pozorovanie a následné zodpovedné vyhodnocovanie – tak aby si účastníci mohli osvojiť dôležitosť pozorovania a všetky negatíva vyplývajúce z dnes bežného navrhovania pozemkov a stavieb spoza počítača, bez dôkladnej znalosti podmienok, do ktorých je dané riešenie navrhované. Kurz prevedie účastníkov základnými možnosťami simultánneho využívania viacerých rozmerov pri návrhu pozemkov a ukáže, ako vnútorný stav a postoj dizajnéra ovplyvňuje pozemok až po samotnú realizáciu či údržbu. Rovnako získa prehľad o udržateľných metódach farmárčenia a technikách na dlhodobé zúrodňovanie pôdy, zvyšovanie výnosov a konzerváciu CO2. Zorientuje sa v oblasti narábania s energiami na pozemku a naučí sa často aj ničivú silu slnka, vody a vetra využiť vo svoj prospech a prospech okolitej krajiny. Získa prehľad o dôležitosti orientácie prvkov voči slnku, o odklonení vetra tam kde je to žiaduce a hlavne o možnostiach konzervovania, vsakovania a zadržiavania dažďovej vody. V neposlednom rade sa oboznámi s permakultúrou ako nástrojom pre tvorbu udržateľnej spoločnosti. Kurzu sa zúčastnia hostia, ktorí sa venujú permakultúre v rôznych oblastiach. Účastníkom bude umožnená aj účasť na praktických pracovných stretnutiach – Permatakoch – organizovaných lektormi kurzu.

  • O permakultúre – definície a etika, spôsoby učenia sa a efektívna práca s informáciami
  • Princípy a techniky permakultúry – spôsob premýšľania o prírodných systémoch, systematický prístup k návrhu udržateľných sídiel
  • Energetické princípy – zdroje energie, produktivita, cena za energiu, minimalizácia vstupov, minimalizácia odpadu, konzervácia energie, energetické cykly, zóny, sektory, orientácia svahu
  • Funkčné princípy – stabilita a prepojenia prvkov, multifunkčnosť, redundancia a podpora prvkov, relatívne umiestnenie prvkov v systéme, od širokých súvislostí k detailom, integrácia namiesto rozdeľovania
  • Princípy z prírody – pozorovanie a interakcia, používanie biologických zdrojov, diverzita, efekt rozhrania systémov, stohovanie a vrstvenie v priestore a čase, malé intenzívne systémy, urýchľovanie sukcesie, hosť
  • Princípy prístupu – práca s prírodou namiesto boja proti nej, neobmedzené výnosy, nie je udržateľnosti bez výnosu, spolupráca namiesto konkurencie, problém je riešenie, produkcia jedla blízko domova aj v meste, dôkaz skutkom, malé a pomalé riešenia
  • Vzory a vzorce, práca s rastlinami – definícia vzorov, vzory v prírode, vzory vo viacerých rozmeroch, využitie vzorov v dizajne, rastliny ako premena zásobáreň solárnej energie, prístupy k pestovaniu zeleniny, poľnohospodárstvo založené na trvalých porastoch, agrolesníctvo
  • Pôda, voda, terén – zloženie a vznik pôdy, techniky práce s pôdou, pohyb a zadržiavanie vody v krajine a v domácnosti, redukcia a spracovanie odpadovej vody, základné terénne úpravy
  • Staviteľstvo, zvieratá – prírodné staviteľstvo, technológie, orientácia a štruktúra stavieb, zvieratá na pozemku, práca zvierat bez zneužívania, zvieratá a budovanie pôdy, rotačné pasenie
  • Príklady zo SR / ČR, negatívne skúsenosti a pozitívna inšpirácia, ľudská permakultúra, ekonomika, hosť

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Fukuoka, M. (2007): Revolúcia jednej slamky. Alter-Nativa.
Hemenway, T. (2009): Gaia’s Garden – A Guide to Home-Scale Permaculture. Chelsea Green Publishing.
Holmgren, D. (2002): Permaculture – Principles and Pathways beyond Sustainability. Holmgren Design Services.
Krčma, L. A.; Petrová M. T. (2013): Moje přírodní zahrada. Herausgeber und Verleger.
Mollison, B. (2012): Úvod do permakultúry. Alter-Nativa.
Mollison, B. (1988): Permaculture – A Designers’ Manual. Tagari Publications.
Nagy, E. (2015): Manuál ekologickej výstavby. Alter-Nativa.
Rasper, M. (2014): Urban Gardering – Zahrady ve měste. Dauphin.
kolektív autorov (2011): Letem světem permakultury. Permakultura (CS). Zborník.
Vlašínová, H. (2006): Zdravá zahrada. ERA group.
Whitefield, P. (1996): Permakultura v kostce. Synergie.