LEKTOR: DAVID SULÍK


ANOTÁCIA
Svetom politiky a ekonomiky v súčasnosti prebieha veľká vlna zmien a otrasov zapríčinená viacerými vonkajšími aj vnútornými príčinami. Udalosti sa zrýchľujú a spoločenské napätie stúpa, no politici a experti stále neponúkajú systémové riešenia, pretože evidentne nechcú meniť podľa nich dlhodobo úspešný model budovania spoločnosti založený na voľnom trhu, rastovom modeli ekonomiky a zastupiteľskej parlamentnej demokracii. Tento systém je vo všeobecnosti považovaný za najdokonalejší a na jeho hladké fungovanie sú podľa nich nutné len drobné úpravy a regulácie. Realita ale ukazuje, že je to ilúzia a klam. V ľuďoch rastie túžba po zásadnej zmene spoločenského usporiadania, túžba po skutočnej rovnosti, slobode a bratstve. Existuje množstvo pohľadov, názorov a riešení na to, ako a čo by sa malo zmeniť, akoby mohol a mal svet vyzerať a fungovať, kam by sa mal uberať. V priebehu kurzu sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, prečo súčasný ekonomický a spoločenský model usporiadania sveta zlyháva a predstavíme si reálne alternatívy smerujúce k zdravej budúcnosti vytvárajúcej priestor pre rozvoj vyššieho ľudského potenciálu aj pre regeneráciu ľudského aj prírodného sveta.

 

OBSAH  KURZU
V priebehu kurzu sa študenti oboznámia z s rôznymi formami alternatívnej alebo dnes často nazývanej „prirodzenej ekonomiky“ ako sú starnutie peňazí, bezúročná ekonomika, základný príjem a pod., ako aj s niektorými  najznámejšími príkladmi jej uplatnenia v praxi. Ďalšia časť kurzu bude venovaná politickému usporiadaniu a systému správy spoločnosti. Forma zastupiteľskej parlamentnej demokracie založenej na vláde strán sa javí pre 21. storočie ako zastaraná a brzdiaca skutočnú demokraciu. Východisko je v stále vyššej miere videné v prechode k priamej demokraciiv jej rôznych formách. Od alternatívnej ekonomiky a priamej demokracie sa ďalej presunieme ku komunitám, čiže spoločenstvám ľudí, ktoré sa v praxi pokúšajú uskutočňovať prvky priamej demokracie ako aj alternatívnej ekonomiky v duchu trvalo udržateľného života a ekológie. Predstavíme si bližšie niekoľko najznámejších komunít, to ako uplatňujú svoje ideály v praxi a pokúsime sa hľadať model ideálnej komunity pre 21. storočie pre svet i pre naše podmienky.  Ďalej si predstavíme koncept sociálnej trojčlennosti ako stredoeurópsku odpoveď na rôzne formy kapitalistického a socialistického spoločenského usporiadania. Koncept sociálnej trojčlennosti hovorí o rozdelení spoločnosti na tri relatívne samostatné oblasti: kultúrno-duchovnú, právno-politickú a hospodársku. V kultúrno-duchovnej oblastí platí princíp slobody, v právno-politickej princíp rovnosti a spravodlivosti, v hospodárskej princíp spolupráce a bratstva. Tieto oblasti sú si navzájom rovnocenné, majú svoje zákonitosti a žiadna z nich by nemala rušivo zasahovaťdo činnosti ostatných. Súčasné problémy, ktorým čelíme pramenia z veľkej časti práve z nerešpektovania týchto vzťahov. V závere kurzu si ukážeme ako možno koncepciu sociálnej trojčlennosti použiť nielen pri diagnostikovaní spoločenských problémov, ale ajpri ich riešeniach, ktoré nemajú byť diktované zhora, na základe nejakej dogmatickej šablóny, ale majú vychádzať zo slobodného konania ľudí stojacich uprostred života.

1. Geopolitika a globálne výzvy sveta, vo svetle prebiehajúcich civilizačných zmien.

2. Charakteristika súčasného finančného systému, peniaze ako dlh, nutnosť novej paradigmy v ekonomike i v spoločenskom usporiadaní.
3. Bezúročná ekonomika, islamské bankovníctvo, alternatívne menové systémy, kryptomeny.
4. Základný príjem a daňová reforma ako príklad paradigmatickej zmeny daňového a sociálneho systému, etické bankovníctvo, úverové družstvá,
mikropôžičky.
5. Koncept a príklady priamej demokracie.
6. Participatívna a ekonomická demokracia.
7. Komunity a mestá ako miesta realizácie modelov priamej demokracie, alternatívnej ekonomiky a slobodného duchovného života I.
8. Komunity a mestá ako miesta realizácie modelov priamej demokracie, alternatívnej ekonomiky a slobodného duchovného života II.
9. Koncept sociálnej trojčlennosti ako stredoeurópsky impulz k spravodlivej spoločnosti.
10. Koncepcia sociálnej bezpečnosti – nový geopolitický konceptuálny model

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Dinuš Peter, Hohoš Ladislav. (2011). Svet v bode obratu. VEDA.
Erdal David. (2011). Beyond the Corporation: Humanity Working. The Bodley Head.
Faber Claude. (2006). Anarchizmus – Příběh revolty. Levné knihy.
Herrmannstorfer Udo. (1992). Jedinec a štát. AS.
Chmelár Eduard. (2003). Svet nie je na predaj. Eko-konzult.
Jílek Josef. (2009). Finanční trhy a investování. GradaPublishing.
KarpišJuraj. (2015). Zlé peniaze. INESS.
Loebl Eugen. (1967). Úvahy o duševnej práci a bohatstve národa. Vydavateľstvo SAV.
Rist Michael. (1998). Trojčlennost  a svoboda člověka. Fabula, Hranice.
Rowbotham Michael. (1998). The Grip of Death. Jon Carpenter Publishing.
Steiner Rudolf. (1998). Provedení ideje trojčlennosti sociálního organismu. AS.
Steiner Rudolf. (1999). Hlavní body sociální otázky. Michael.
Steiner Rudolf. (2000). Národohospodársky kurz. Fabula.
Sulík David. (2010). Zodpovedná spoločnosť. Vyd. Vlado Stanko.
Sulík David. (2012). Sociálna trojčlennosť. Vyd. Vlado Stanko.
Šik Ota. (1990). Sociálně spravedlivá tržní ekonomika – cesta pro východní Evropu.
Witzenmann Herbert. (1999). Spravedlivá cena. Ateliér pro eurythmii.