LEKTORKA: XÉNIA ČINČUROVÁ

ANOTÁCIA

Na to, aby človek rozumel svetu v sebe i svetu okolo seba, a teda, aby mohol byť skutočným lídrom, nestačí disponovať informáciami. Schopný líder by mal byť v prvom rade dobrým „čitateľom“ faktov, ľudí a okolností, aby dokázal správne vyhodnocovať situácie a predvídať budúci vývoj. Informácie je potrebné interpretovať v hlbších a komplexnejších súvislostiach. Nadhľad, zrelá životná skúsenosť a prirodzená múdrosť v konaní a rozhodovaní, ktoré takúto schopnosť intuitívne čítať situácie prinášajú, sa ale zvyčajne formujú až vekom. Dôležitú úlohu pri prebúdzaní vedomia a rozvíjaní schopností mladého lídra preto od nepamäti zohrávali príbehy – ich hlbokým prežívaním môže totiž mladý človek z veľkej časti nahradiť reálnu životnú skúsenosť, inšpirovať svoje konanie a zabrániť opakovaniu chýb, ktorých sa dopustili ich hrdinovia. Cieľom kurzu je formou sokratovského dialógu sledovať príbehy rôznych osobností, ich životné ciele, motivácie, modely správania, ich hľadanie zmyslu existencie  a tak odhaľovať skryté zákonitostí  sveta a ľudského života.

 

OBSAH KURZU

Kurz vedie k rozvoju schopností nevyhnutných k analýze faktov, ich kontextuálnemu vyhodnocovaniu, a tým aj k zvládnutiu umenia vedomého rozhodovania a vedenia. Interpretácia kladie dôraz na formuláciu otázok mieracich k podstate, na precízny prístup k detailom a ich vzťahovanie k celku. Absolvent kurzu rozvinie svoje analytické, intuitívne a analogické myslenie, vnímavosť k detailom a významovým nuansám. Absolvovanie kurzu zároveň prispeje k celkovej kultivácii myslenia, usudzovania aj sebavyjadrenia. Príbehy, s ktorými budeme pracovať ponúkajú možnosť účasti na širokom spektre životných skúseností z nadhľadu diváka, ktorý nie je osobne vtiahnutý do situácií a môže ich preto objektívnejšie posúdiť. Z hľadiska univerzálnosti životných situácií a menšej interpretačnej náročnosti  budú východiskom kurzu mýtické obrazy jednoduchých rozprávkových textov, ktorých múdrosť je skrytá v čarodejnom, zdanlivo banálnom, a z pragmatického uhla pohľadu neraz nepochopiteľnom svete. Pri interpretácii obrazov sa budeme zameriavať na tie ich aspekty, ktoré formulujú základné hodnotové postoje a rôznorodé prístupy k životu, otvárajú etické dilemy a prinášajú dôležité posolstvá pre sebapoznanie človeka a poznanie jeho miesta vo svete. Hlavná otázka okolo od ktorej sa budú odvíjať naše stretnutia je: Aká by mala byť osobnosť lídra schopného tvorivo čeliť rôznym výzvam?

  1. Prostredie ako výzva. Zákonitosti sveta v mýtickom zobrazení a v divej prírode. (Význam priestoru prostredníctvom rôznych literárnych obrazov.) – 2 semináre
  2. Osobnosť ako výraz vnútorného presvedčenia. – Osobnosť formujú životné skúšky a jedným z najpriezračnejších obrazov tohto procesu je príbeh mladého kráľa od anglického majstra štýlu O. Wildea. Archetyp panovníka ponúka zamyslenie nad predpokladmi líderstva spojenými s mocou a zodpovednosťou. (1 seminár)
  3. Osobnosť ako výraz tvorivosti v konfrontácii s konformizmom /Postoje v krízových situáciách a ich motivácie. O osobnosti rozhodujú aj postoje, reálne činy.  Preskúmame ich v dvoch rôznych kontextoch – v príbehu začínajúceho architekta našej doby v románe americkej autorky A. Randovej, a v autobiografickom svedectve človeka v ohrození života od svetoznámeho rakúskeho psychiatra V. E. Frankla. Texty oboch týchto autorov predstavujú modely osobného hrdinstva, ďalšej kľúčovej vlastnosti lídra. (5 seminárov)
  4. Tímovosť kontra egoizmus, líder v hraničnej situácii. (W. Golding) –Príbeh spoločenstva na opustenom ostrove anglického nositeľa Nobelovej ceny W. Goldinga odkrýva mechanizmy tímovej spolupráce a egoizmu so všetkými dôsledkami pre jednotlivcov a spoločnosť. Je to podnetná štúdia ľudského správania, motivácie a autority. (2 semináre)

 

LITERATÚRA

Dethlefsen, T. (1993). Osud ako šanca. Aquamarin.
Frankl, V. E. (2011). Hľadanie zmyslu života. Eastone Books.
Friedell, E. (2006). Kulturní dějiny novověku. (I. II.). Triton.
Havel., V. (2016). Moc bezmocných a jiné eseje. Knihovna Václava Havla, o. p. s.
Y Gasset, J. O. (1994). Vzbura davov. Remedium.
Golding, W. (2010). Pán much. Naše vojsko.
Chesterton, G. K. (1992). Ortodoxie. Nakladatelství Tomáše Janečka.
Lahola, L. (2007). Vtáčí spev. In: Posledná vec a iné. Kalligram.
London, J. (2004) Tulák po hviezdach. Slovenský spisovateľ.
Messner, R. (1995). Vyznání dobrodruha. Trango.
Randová, Ayn. (2000). Zdroj. Berlet.
Seneca. (1987). Výbor z listu Luciliovi. Svoboda.
Wilde, O. (1997 ).  Mladý kráľ. In: Šťastný princ. Mladé letá.