David Sulík

Dnes, tvárou v tvár výzvam spojeným s klimatickými zmenami a neudržateľnosťou súčasného konzumného spôsobu života, sa stále viac hovorí o premene systému. Ty sa ale téme nových spoločenských a ekonomických paradigiem venuješ už dobrých 20 rokov.  Prečo sa venuješ práve tejto oblasti?  

Vždy som bol človek hľadajúci poznanie a odpovede na otázky ako funguje svet. Oblasťou môjho záujmu bola od mladosti história, politika, kultúra, filozofia a rôzne duchovné náuky a filozofie. Popri tom som vyštudoval ekonomiku a pôsobil v bankovníctve. Je teda celkom pochopiteľné, že v určitom bode svojho života som začal hľadal cestu ako prepojiť politiku a ekonomiku nielen s históriou a filozofiou, ale aj s vývojom vedomia človeka, tak aby sme dostali ucelenú integrálnu víziu možného vývoja štruktúry a usporiadania spoločnosti.  Práve v dnešnej dobe, kedy je svet  v globálnej kríze, ktorá v sebe zahŕňa ekonomickú, ekologickú, sociálnu, demografickú, no hlavne krízu hodnôt, je hlbšie poznanie úplne nevyhnutné. Preto sa snažím otvárať diskusiu a rozširovať povedomie ľudí o existencií alternatív a iného celostného pohľadu  v oblasti ekonomicko-politického usporiadania spoločnosti.

Ako vnímaš dnešnú dobu a aké sú hlavné výzvy, ktoré ako spoločnosť musíme prekonať?

Svet sa mení závratnou rýchlosťou a prúd týchto zmien nás všetkých strháva so sebou. Spoločenský a ekonomický systém postavený na starej mechanickej paradigme sa dostáva do vážnych problémov. Finančný systém naráža na matematickú nemožnosť splatiteľnosti dlhov a keďže zadlžená je väčšina štátov sveta (vrátane firiem a obyvateľstva), je celkom pochopiteľné, že kolabuje. Súčasťou prebiehajúcej globálnej krízy sú aj zásadné zmeny prebiehajúce v svetovej politike. Množstvo politických udalostí, ich rýchle striedanie, spletitosť a často zdanlivá nelogickosť, sa vymyká viac ako inokedy chápaniu nielen bežných ľudí ale aj politických analytikov. Hrozí utečenecká kríza, ktorá má čoraz viac nielen politické a ekonomické príčiny ale aj klimatické, čo vytvára silný tlak na súčasný sociálny a dôchodkový systém. Dôsledkom klimatických zmien a sociálnej nerovnosti je nedostatok vody a jedla, vojny, hlad a rôzne epidémie. Udalosti sa zrýchľujú a spoločenské napätie stúpa, no politici a experti miesto celosystémových riešení prinášajú iba kozmetické (aj to nie vždy funkčné) zmeny. Pri zachovaní súčasného stavu vývoja spoločnosti sa nutne blížime k bodu zlomu spojenému s nezvratnosťou deštrukčných procesov, ktorý je podľa mnohých názorov a vedeckých prác ekológov, klimatológov, ekonómov, sociológov a prognostikov odhadovaný na dobu okolo roku 2030. Svet sa musí naozaj zjednotiť a vyriešiť svoje politické a ekonomické problémy aby spoločne mohol čeliť a riešiť globálnym zmenám.

Aké sú v tomto kontexte podľa teba zásadné vedomosti a zručnosti, ktorými by mal každý človek disponovať?Do akej miery formálne vzdelávanie pripravuje žiakov na tieto zručnosti?

Forma vzdelávania zvlášť na Slovensku je veľmi nedostatočná a nepripravuje podľa mňa mladého človeka na výzvy, ktorým budeme reálne čeliť v krátkej budúcnosti. Som za radikálnu zmenu všetkých stupňov vzdelávania smerom od zastaraného spôsobu memorovania k získavaniu skutočných zručností. Možným vzorom by nám mohlo byť napríklad  Fínsko alebo aj Česko, ktoré sa za posledné roky posunulo v oblasti vzdelávania dosť ďaleko. Čo je treba rozvíjať sú hlavne sociálne zručnosti, schopnosť rozmýšľania v súvislostiach, výchova k empatii a ekologickému aj univerzálnemu spirituálnemu vedomiu. Vo svete existuje veľa rôznych alternatívnych už odskúšaných pedagogických systémov, máme veľa možnosti čím sa inšpirovať. Čo sa týka oblasti politiky a ekonomiky, v rovine prijímania a spracovania informácií týkajúcich sa pochopeniu globálnych spoločenských udalostí si už nevystačíme z informácií podávaných len vybratými médiami hlavného prúdu a názormi politikov alebo učiteľov. Prvýkrát v dejinách máme  možnosť získavať informácie priamo prostredníctvom internetu a sociálnych sietí, bez sprostredkovania inštitucionalizovaných médií. K vytvoreniu správneho spracovania informácií však potrebujeme zvládnuť inú sociológiu a psychológiu, inú metodiku založenú nie na kaleidoskopickom, z kontextu vytrhnutom a akoby náhodnom vnímaní udalostí, ale na mozaikovitom nazeraní, kde každá udalosť je vnímaná v procesoch a súvislostiach s ostatnými udalosťami.

Prečo je podľa teba dôležité, aby učitelia mali zvládnutý obsah tvojho kurzu?

Podľa mňa je oblasť chápania politiky a ekonomiky v bežnej škole vytesnená do oblasti málo hodín občianskej výchovy alebo dejepisu a to je pre dnešnú dobu úplne nedostatočné. Potrebujeme aby aj žiaci na všetkých stupňoch škôl poznali do väčšej hĺbky ako funguje tento ekonomický a politický systém a nevnímali súčasnosť pasívne, z pozície „my nič nezmeníme, všetko je už rozhodnuté“. Musia sa naučiť byť aktívni. Svet nie je čierno-biely, je veľa možností ako usporiadať veci verejné aj spoločenský systém, ktorý  môžeme a máme meniť. Je veľa príkladov a myšlienok, ktorými sa môžeme inšpirovať a stoja minimálne za diskusiu. Samozrejme, so všetkými týmito inováciami by v prvom rade by mali byť oboznámení učitelia, pretože len tak budú schopní mohli k týmto témam viesť aj svojich žiakov.

Spojenie medzi touto témou a vzdelávacím systémom je jasné, čo si ale z kurzu vie odniesť účastník, ktorý sa nepohybuje v oblasti vzdelávania? Napríklad bežný zamestnanec medzinárodnej firmy alebo štátnej správy?

Oboznámenie sa zo základnými pojmami, metódami a rôznymi myšlienkovými prúdmi, ktoré vo vzťahu k existujúcim hlavným myšlienkovým prúdom a politicko-ekonomickým koncepciám predstavujú funkčnú alternatívu, je dôležité práve pre zamestnancov firiem a štátnej správy.  To isté platí aj pre hlbšie pochopenie dejov, ktoré aktuálne prebiehajú v svetovej ekonomike a politike a nazeranie na ne z rozmanitých uhlov pohľadu. Poznanie týchto procesov je v zmysle hesla „Každý v miere svojho chápania pracuje pre seba a v miere svojho nechápania  pre toho, kto pozná a chápe viac.“ životne nevyhnutné a malo by patriť spolu s informačnou gramotnosťou do celkovej, tzv. sociálno-politickej gramotnosti človeka.

Prečo myslíš, že práve tvoj kurz bol zaradený do série kurzov a workshop, ktoré spolu tvoria balík v podobe tohto jednoročného programu? S tým, čo vieš a o čo sa v súkromnom aj profesionálnom živote snažíš, ako vnímaš tento program?

Myslím, že poznanie v oblasti ekonomiky, politiky, riadenia spoločnosti integrálne dopĺňa filozofické, historické, pedagogické poznatky. Tento program samozrejme vnímam pozitívne, snáh o vytvorenie platformy pre integrálne vzdelávanie na Slovensku nikdy nie je dosť.

Akoby si vyjadril esenciu toho, čo si účastníci programu Nový príbeh z tvojho kurzu odnesú?

Účastníci sa v priebehu kurzu oboznámia s inšpiratívnymi pohľadmi na rôzne ekonomické a spoločenské javy, vďaka čomu môžu získať základy potrebné pre nový, svieži spôsob organizácie, riadenia a vytvárania spoločnosti od malých komunít až po štáty v duchu trvalo udržateľného vývoja a spravodlivo usporiadanej spoločnosti.