LEKTORKY: KATEŘINA FOJTÍKOVÁ a MILUŠKA HAZUCHOVÁ

ANOTÁCIA

Schopnosť preciťovať vedomie vlastného tela a následne ho tvorivo vyjadrovať je jedným z hlavných predpokladov celistvého poznávania, zdravého osobnostného rozvoja i hlbšieho spojenia s druhými ľuďmi a životným prostredím. Hlbinná ekológia environmentálny presah tohto spojenia pomenúva veľmi jednoducho: náš vzťah k vlastnému telu odráža vzťah k prírode a naopak. Práve tento intímny vzťah k vlastnému telu, a prostredníctvom tela, k prírodnému svetu, je dnes hlboko narušený. Snaha chrániť naše osobné i kolektívne traumy sprevádzaná znecitlivením, ktoré nám pomáha navzdory zraneniam udržiavať v chode seba samých aj kultúru, ktorú tvoríme, si vyberá vážnu daň. Oberá nás nielen o hĺbku prežívania našich najzákladnejších životodarných vzťahov, vrátane vzťahu k prírodnému prostrediu, ale aj o akcieschopnosť, ktorá je pre akúkoľvek pozitívnu zmenu potrebná. Ak chceme vedome utvárať zdravé životné prostredie – vo vlastnom vnútri, v našich vzťahoch i v starostlivosti o prírodný svet, ktorého sme súčasťou – je nutné oživiť a posilniť svoju prirodzenú telesnú vnímavosť. Len tak náš poznávací proces získa stabilné fyzické ukotvenie, vďaka ktorému budeme schopní vlastné hlboké témy prirodzene spájať s širším kontextom. Cieľom tohto workshopu je prežitie skúsenosti, ktorá nám ukáže, že naše telo je našim najbližším partnerom, ktorý nás dokáže nielen spoľahlivo chrániť pred pasívnym prijímaním informácií, ale aj bezpečne viesť na ceste k celistvosti.  

 

OBSAH WORKSHOPU

Psychický rozmer je podľa psychológov ako James J. Gibson alebo James Hillman základnou vlastnosťou ekosystému ako celku. Naše myslenie má podla nich vždy intersubjektívnu povahu a okolitý svet má prostredníctvom nášho vnímania na jeho priebehu rovnakú účasť ako my samotní. V takomto kontexte možno povedať, že rovnako ako my myslíme a cítime svet, svet, prostredníctvom našej vlastnej sebaskúsenosti, myslí a cíti nás. Aktívne spoluutváranie kultúry rešpektujúcej všetky prejavy života na tejto planéte si vyžaduje práve prežitie hĺbky tohto základného spojenia. Workshop přináša praktické cvičenia, ktoré posilňujú všímavosť voči vedomiu tela a rozvíjajú tvorivý potenciál jeho vyjadrenia pohybovými, divadelnými, výtvarnými prostriedkami a tvorivým písaním. Prostredníctvom dramaterapeutických, arteterapeutických a ekoterapeutických prístupov budeme spoločne skúmať, čo sú naše osobné dvere k načúvaniu témam, ktoré naše telo vyjavuje „tu a teraz“. Zároveň sa zoznámime so stručným prehľadom charakterových a telesných typologií vyvinutých Freudovým žiakom Wilhelmom Reichom, o ktoré sa opierajú mnohé na telo orientované terapie. Terapeutický a osobnosť rozvíjajúci rámec zároveň rozšírime o perspektívu hlbinnej ekológie.  

  1. Vzťah k telu vs. vzťah k našemu životnému prostrediu
  2. Základná téza na telo orientovaných terapií
  3. Somatické vedomie
  4. Primárne zranenie vs. telesné charakterové typy a ich cesta k celistvosti
  5. “Embodiment” ako kľúčový prvok transformácie v dramaterapeutickej metóde Vývojové premeny
  6. Kontinuálny cyklus všimnutie – pocítenie – spracovanie – vyjádrenie – výmena – zmena v dramaterapii a arteterapii
  7. Pomenovanie aktuálnych osobných tém a vlastných médií k tvorivému poznávaniu na základe telesného prežitkU

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Abram, D. (2013.): Kouzlo smyslů. Vnímání a jazyk ve více než lidském světě. DharmaGaia.
Abram, D. (2008): Procitnutí do živé země. OPS.
Boadella, D. (2013): Životní proudy. Triton.
Boadella, D. (2009): Biosyntéza – výběr z textů. Triton.
Čížková, K. (2005): Tanečně – pohybová terapie. Triton.
Johnson, D. R., Emunah, R., (ed.) (2009): Current Approaches in Drama Therapy. Charles C. Thomas Pub.
Jones, P. (ed.) (2010): Drama as Therapy. Clinical Work and Research into Practice. Routledge.
Levine, P.A.; Frederick, A. (2011): Probouzení tygra, léčení traumatu. Maitrea.
Macy, J.; Johnstone Ch. (2012): Active Hope. How to Face the Mess We’re in without Going Crazy. New World
Library.
Mindell, A. (2009): Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy. Emitos.
Plotkin, B. (2013): Příroda a lidská duše. Maitrea.
Plotkin, B. (2016): Divoká mysl. Průvodce lidskou psychikou. Maitrea.
Stauntonová, T. (2014): Body-psychoterapie. Maitrea.
www.developmentaltransformations.com (k dramaterapuetickej metóde Vývojové premeny)
www.thomashuebl.com (k téme kolektívnej traumy a jej kultúrnych a environmentálnych dôsledkov)