LEKTOR: ENZO ESSENZA

ANOTÁCIA

Zo sutín Druhej svetovej vojny vstúpilo mnoho krajín industrializovaného sveta do epochy dlhodobého rastu a stability. Jednotlivci, firmy i národy sa však správali, ako by nebolo zajtrajška. Nedbali na to, že nadmerná spotreba, zadlžovanie, ekologická neuvedomelosť a kultúrny a hodnotový úpadok pozvoľna rozdrobujú základy života v spoločnosti. Malé praskliny v kultúrnej, ekonomickej, politickej a ekologickej sfére pozvoľna prerástli v trhliny, a tie v otvorené priepasti. Bez hlbšej zmeny v myslení, cítení a konaní môžu tieto priepasti narásť do rozmerov tektonických zlomov, ktoré v spoločnosti rozpútajú sily porovnateľné so zemetrasením. Hlavnou témou workshopu je hľadanie odpovedí na otázku, ako môžeme individuálne i kolektívne prispieť k tvorbe zmysluplnej budúcnosti. Vydáme sa spoločne na transdisciplinárnu poznávaciu cestu, ktorá nám pomôže pochopiť komplexnosť situácie, v ktorej sa nachádzame, jej dôsledky pre náš život a život na tejto planéte, a východiská pre nastolenie potrebných zmien.

 

OBSAH WORKSHOPU

Tento workshop začína preletom lokálnymi a globálnymi trendmi 21. storočia v oblastiach ako napr. ekológia, energie, zdravie, psychológia, technológie, médiá, ekonomika, politika, vzdelávanie, poľnohospodárstvo a výživa. V úvode sa budeme snažiť pochopiť, ako tieto trendy vznikli, ako sa vyvíjali, ako sa môžu vyvíjať v budúcnosti, ale tiež, ako súvisia s naším myslením, emocionálnym prežívaním, konaním a s našou kultúrou. Keďže budúci vývoj je prepojený na mnohých úrovniach, k porozumeniu nestačí samotné zmapovanie rôznych fenoménov. Je potrebné rozvíjať spôsoby myslenia odkrývajúce hlbinnú architektúru príčin, súvislostí a dôsledkov. Tradičný vzdelávací systém, s jeho dôrazom na hyperšpecializáciu, tieto integratívne spôsoby myslenia zanedbáva a podceňované je v ňom aj intuitívne vnímanie a ďalšie kompetencie potrebné k porozumeniu súvislostiam medzi jednotlivými oblasťami, vrátane schopnosti aktívnej imaginácie budúcnosti a s ňou spojeného procesu učenia sa z budúcnosti.

Cieľom workshopu je posilnenie práve týchto schopností a zvýšenie miery našej pripravenosti na budúcnosť nielen v zmysle adaptácie na možné scenáre svetového vývoja, ale aj v zmysle aktívnej spolutvorby žiaducej budúcnosti. V jeho priebehu sa dotkneme i možného vývoja smerom k dystópii, v našej spoločnej práci sa ale budeme orientovať predovšetkým na podporu tvorivých síl. Vedení otázkami Aký vplyv má každý z nás na budúcnosť? a Ako konkrétne môžeme individuálne aj spoločne podporiť zmyslom naplnenú budúcnosť?, budeme pracovať na pozitívnych kultúrnych, spoločenských a environmentálnych scenároch a na konkrétnych transformatívnych projektoch.

  1. Prehľad makro trendov a ich prepojenia
  2. Changemakeri versus gamechangeri
  3. Imaginácia budúcnosti: Dystopické a utopistické scenáre
  4. Imaginácia budúcnosti: Nová renesancia (protopický scenár)
  5. Príklady inšpiratívnych transformatívnych projektov
  6. Vývoj futureproof projektov
  7. Prezentácia vlastných myšlienok a nápadov a spätná väzba

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Brown, Valerie A., Harris, John A., & Russell, Jacqueline Y. (2010). Tackling Wicked Problems Through the Transdisciplinary Imagination. Earthscan.
Eisenstein, Ch. (2018). Krásnější svět je možný, naše srdce to ví. Maitrea.
Laszlo, E. (2017). Vision 2020: Reordering Chaos for Global Survival. Routledge.
Lorimer, D. (2011). A New Renaissance: Transforming Science, Spirit, and Society. Floris Books.
Pinker, S. (2018). Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. Viking.
Roszak, T. (2009). The Voice of the Earth. Phanes Press.
Scharmer, C. O. (2009). Theory U: Leading from the Future as it Emerges. Berrett-Koehler.