LEKTOR: DUŠAN ŠEBO

 

ANOTÁCIA
Komunikácia je mimoriadne komplexný a dynamický proces. Na jeho kvalitu vplýva množstvo premenných, ktoré nás formujú už od ranného detstva – rodina, škola, najbližšia komunita a spoločnosť, pracovné prostredie, média, naše hodnoty, náboženské presvedčenie. Vo chvíľach, kedy sme konfrontovaní s iným pohľadom na vec, je veľmi dôležité vedieť tento iný pohľad správne “prečítať” a empaticky naň reagovať. Mimoriadne dôležitú úlohu v tomto náročnom procese zohráva bdelá pozornosť. Vďaka uvedomelej a jasnej orientácii v rozhovore sa zlepšuje naša schopnosť prijímať vedomé rozhodnutia o tom, akým smerom chceme v komunikácii ďalej pokračovať. Postupným zlepšovaním jasného uvedomenia a sebakontroly máme kormidlo rozhovoru pevne v rukách. Naša komunikácia sa tak stáva jasnejšou, zmysluplnejšou a nachádzame v nej viac spokojnosti. Skrze jasné vnímanie toho, čo je v komunikácii podstatné a tiež schopnosť ustáť emočne vypäté chvíle, môžu aj zdanlivo neriešiteľné konflikty smerovať k obojstranne uspokojivému výsledku. Cieľom workshopu nenásilnej komunikácie je osvojenie si princípov všímavosti (mindfulness) nenásilnej komunikácie cez teoretické oboznámenie, názorné príklady a párové cvičenia. 

 

OBSAH WORKSHOPU
V rámci tohto workshopu sa krok za krokom budeme venovať jednotlivým prvkom systému nenásilnej komunikácie (Nonviolent communication – NVC, Marshall B. Rosenberg) a základným princípom a technikám rozvoja bdelej pozornosti (mindfulness). Účastníci kurzu si tak postupne osvoja všetky nástroje potrebné k tzv. “vzájomnému napojeniu”. Zmyslom workshopu je naučiť sa komunikovať tak, aby bol rozhovor nástrojom vzájomného prepájania, skutočného porozumenia sebe aj partnerovi v komunikácii, zvládania emočne vypätých situácií a konštruktívneho riešenia náročných rozhovorov.

Na úrovni univerzálnych ľudských potrieb sme všetci na jednej lodi. Uvedomelá komunikácia je predovšetkým o schopnosti citlivého vnímania týchto našich vzájomných potrieb a hľadaní spoločných ciest k ich napĺňaniu. V rámci workshopu sa oboznámime nielen so systémom nenásilnej komunikácie, ale i tým, ako tento systém efektívne prepojiť s princípy a technikami všímavosti (mindfulness). Workshop je nastavený predovšetkým na náročné a konfliktné typy rozhovorov. Cez rozvíjanie prítomnosti a empatie v komunikácii sa presunieme k základným spôsobom riešenia konfliktných situácií a rozpoznávaniu a prekonávaniu empatických blokov. Veľký priestor dostane práca s emóciami v komunikácii v kontexte našich hodnôt a potrieb. V praktických cvičeniach sa budeme venovať napríklad praxi všímavosti, práci s referenčnými bodmi ukotvenia pozornosti v náročných rozhovoroch, reflexii počutého, zameriavaniu pozornosti na ľudské potreby, pauzovaniu a uzemňovaniu, vyjadrovaniu prosieb, či vnímaniu a vyjadrovaniu “nie”.

 • Všímavosť ako základný pilier nenásilnej komunikácie
 • Základná kostra systému nenásilnej komunikácie (NVC)
 • Referenčné body rozvoja prítomnosti v komunikácii a vzťahové uvedomenie
 • Sila zámeru v rozhovore (cyklus pohľadov, zámerov a skúsenosti)
 • Empatické počúvanie so zameraním na potreby
 • Reflexia počutého
 • Zacielenie pozornosti na ľudské potreby a hodnoty
 • Potreby vs. stratégie
 • Pôvod a význam emócií
 • Základný postup všímavej práce s emóciami v systéme NVC
 • Neutrálna orientácia v komunikácii
 • Význam a základné kategórie prosieb 

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Bryson, K. (2010): Don’t be nice, be real. Elite Books.
Rosenberg, M.B: (2016): Nenásilná komunikace. Portál.
Rosenberg, M.B: (2020): Nenásilná komunikace v praxi. Portál.
Rosenberg, M.B: (2005): We Can Work it Out: Resolving conflicts peacefully and powerfully. PuddleDancer Press.
Rosenberg, M.B: (2005): Speak Peace in a World of Conflict: What you say next will change your world. Puddledancer Press.
Sofer, O.J. (2018): Say what you mean – A mindful approach to nonviolent communication. SHAMBALA Boulder.