LEKTOR: MARTIN GAVALIER

ANOTÁCIA
Globálna civilizácia, ako ju dnes poznáme, je založená na svetonázore, na základe svet samotný vnímame ako súbor vecí, ktoré môžeme vlastniť a kontrolovať. To vedie k súťaživosti a vytváraniu hierarchickej, často násilnej štruktúry. Všetko sa delí do kategórií, kde jedni dominujú nad ostatnými, čo spúšťa hry založené na princípe „výhra – prehra“ (jeden získava a druhý stráca). Vytvárať si vzťahy s prostredím však znamená, že vstupujeme do vzťahov so živým svetom, ktorého sme súčasťou. Viera, že môžeme tento svet ovládnuť prostredníctvom sily a moci, je ľudskou ilúziou, ktorá v konečnom dôsledku vždy vedie k rozčarovaniu a krachu. Nemôžeme totiž permanentne kontrolovať toky energie, hmoty, informácií ani chaos a entropiu, ktorých sme súčasťou, lebo nič nefunguje oddelene od zvyšku. Môžeme však pôsobiť v súčinnosti s týmito tokmi a pracovať s čímkoľvek a s kýmkoľvek, ak sa budeme snažiť objavovať nové spôsoby, ako hrať hry na princípe „výhra – výhra“. Aby sme to dokázali, musíme najprv vystúpiť so svojej komfortnej zóny a stať sa zraniteľnými, pretože potrebujeme vždy vidieť aj druhú stranu problému. Tú stranu, ktorá má výhrady voči nášmu pohľadu. Stranu, ktorej sa týkajú naše predsudky a domnienky. Dragon Dreaming je filozofia a metóda, pomocou ktorej si môžeme osvojiť tento nový druh hry „výhra-výhra“, a následne sa otvoriť nekonečným, predtým skrytým možnostiam. 

    

OBSAH WORKSHOPU 
Každý sen, ktorý sa kedy na zemi uskutočnil, začal tým, že ho niekto vyslovil. Ľudia však už nezvyknú zdieľať svoje sny, hanbia sa alebo boja, že sa strápnia, že by boli vysmiati, alebo považovaní za malicherných, nerealistických. Všetci radi trávime svoj život  vo vnútri svojej komfortnej zóny, lebo tu sa cítime v bezpečí. K niečomu novému sa ale môžeme posúvať, iba ak prekročíme hranice tejto komfortnej zóny. Práve tu na nás čakajú „draci“ z ktorých vychádza názov Dragon Dreaming – Dračie snívanie. Draci predstavujú naše problémy, naše obavy a strachy, našu neistotu a ľudí s ktorými môžeme mať problémy. Čeliť týmto drakom a výzvam, môže byť pre jednotlivca priveľa. Preto sa potrebujeme vzájomne podporovať, ako to len ide. Ako dokážeme prekročiť svoje vlastné hranice, učíme sa „tancovať s našimi drakmi“, a to nám dovoľuje neustále čerpať inšpiráciu na to, aby sme pestovali svoju vnútornú silu a získavali nové schopnosti. Budeme sa snažiť vytvoriť prostredie, v ktorom sa cítime bezpečne, kde každý účastník je videný a počutý, kde môžeme otvorene zdieľať svoje myšlienky, hlboké pocity a otvoriť sa svojej zraniteľnosti.

Spôsob, akým spolupracujeme na svojich projektoch, je výrazne ovplyvnený tým, ako hovoríme a ako si vzájomne načúvame. Keď pracujeme s Dragon Dreamingom, je dôležité si uvedomovať, že smerujeme k vytváraniu nových paradigiem a novej kultúry. Potrebujeme obnoviť svoju schopnosť hlbokého načúvania. Načúvať ako k nám prehovára Zem, naslúchať si navzájom a taktiež sami sebe. Potom môžeme využiť svoju intuíciu, aby „projekt spoločnej vízie“ mohol hovoriť  našimi ústami. Workshop je ochutnávkou procesu „tvorby spoločnej vízie“ a bude vedený formou živého laboratória, kde si účastníci súbežne prejdú teóriou aj praktickou osobnou skúsenosťou. Budeme sa zameriavať na to, ako prepájať jednotlivca s prostredím, aby potreby zúčastnených boli naplnené a  schopnosti využité (v prospech všetkých a všetkého). Na to, aby sme vytvorili spoločnú víziu – „sen“, individuálne sny musia zomrieť, aby sa mohli znovu zrodiť ako spoločný sen obohatený o kolektívnu inteligenciu celého spoločenstva.

 • Filozofia Dračieho snívania: 3 piliere ( Zem – Komunita – Jedinec) 
 • Princípy: výhra – prehra/výhra – výhra
 • Vnímanie domorodých kultúr: Čas snívania, Songlines (cesty piesní) 
 • Nástroje:  Pinakari, Charizmatická komunikácia, Generujúce otázky, Hovoriaci predmet, Aha-momenty
 • Projektový cyklus: 4 fázy, 4 typy ľudí
 • Snívanie: „Na novo vnímaj“ Snívací kruh, (Dream- team)
 • Plánovanie: „Mysli globálne“ stanovenie cieľov – zámeru, rozdelenie úloh a zodpovedností, hrací plán – Carabird (pavučina.
 • Realizácia:  „Konaj lokálne“ 
 • Oslava: „Buď sám sebou“ (reflexia, zdieľanie)


ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

 • Paul Hawken                 „Blessed Unrest“
 • Marshall Rosemberg  „Non Violent Comunication“
 • M. Scott Peck               „Community Building“
 • Joseph Campbell          „Heros Journey“
 • Paulo Freire                  „Pedagogy of the Oppressed“
 • Joana Macy                  „The work that reconect“
 • Thich Nhat Hanh         „Mindfulness“
 • John Seed                    „ Thinking Like a Mountain“
 •                                         „Deep Ecology“
 •                                         „Way of council“

ISBN: Google → „dragon dreaming project design book isbn“