LEKTORKA: ANNA SMETANOVÁ

 

ANOTÁCIA
Ľudské aktivity v krajine menia od nepamäti jej tvár a procesy, ktoré v nej prebiehajú. Pôsobenie našich vstupov a vplyvov, naše rozhodovanie o krajine má viacrozmerné efekty, ktorých dopad sa v priestore a v čase líši. Súčasné vedecké poznanie dokazuje, že kumulatívny efekt ľudskej činnosti pozmenil prírodné systémy do takej miery, že svet ako sme ho my a celá ľudská civilizácia poznali, zaniká pred našimi očami. Ľudský druh je unikátny v tom, že do krajnej podrobnosti dokáže popísať negatívne dopady svojej činnosti teraz i v budúcnosti, a zároveň nekonať nič pre ich zmenu. Hoci popisy nastávajúcej socio-environmentálnej krízy a snahy ju riešiť sú tu už od 70-tych rokov minulého storočia, je to len nedávno, čo sa táto výzva dostala do širšieho povedomia občanov na Slovensku. V súčasnosti počúvame hlavne o zmene klímy, no mnohí z nás si uvedomujú, že problémom sú aj zelenajúce rieky, neúrodná pôda, povodne, sucho, necitlivo vyťažené lesy, plastové moria vo vode i na suchu, monokultúrne lány kam oko dovidí, a nesúlad vývoja populácií opeľovačov a kvitnúcich rastlín. Mohli by sme pokračovať – jaziev na tvári našej súčasnej krajiny nájdeme mnoho. Bolo to však tak vždy? Ako sa vyvíjal príbeh človeka a jeho najbližšieho spojenca krajiny, v ktorej žil? V tomto workshope nahliadneme do minulosti nášho vzájomného vzťahu, no neostaneme len pri tom. Cez meditatívne a tvorivé techniky sa pozrieme na to, ako svoj vzťah vnímame ako jednotlivci a skupina. Zodpovieme si tiež otázku, aký si želáme, aby bol. Dozvieme sa na akých trajektóriách zmeny rozhodovania o krajine môžeme stavať, zistíme, či máme záujem vytvoriť si vzťah s krajinou, a spravíme aj prvé ťahy perom, ktoré môžu viesť k napísaniu Nového príbehu pre vzájomné spolubytie človeka a krajiny.

 

OBSAH WORKSHOPU  

Zámerom workshopu je prejsť procesom poznávania ľudského vzťahu ku krajine z rôznych uhlov pohľadu. Základom je pochopenie toho ako naša činnosť v minulosti i dnes na krajinu a procesy v nej pôsobí na rôznych časových a priestorových škálach. Na základe interdisciplinárnych vedeckých poznatkov sa dozvieme, ako naše súčasné systémy riadenia krajiny reflektujú trendy environmentálnych zmien v prírodných a poloprírodných systémoch a ich zložkách (napr. klíma, voda, pôda, biota) a väzbách medzi nimi. Sprítomníme si obraz toho, ako by nový príbeh pre krajinu mohol vyzerať, a na individuálnej a skupinovej úrovni zhodnotíme, čo je v sfére našich kompetencii pre nový príbeh urobiť. Tématicky je kurz rozdelený na časti venované rozpoznanie vplyvu človeka na krajinu, trajektórii vplyvu človeka v meniacom sa svete a písaniu nového príbehu pre krajinu. Súčasťou tématického workshopu bude aj krátka exkurzia v prírode, vďaka ktorej si niektoré zmeny spôsobené človekom aj spoločne na mieste navnímame. 

 • História vplyvu človeka na krajinu od obdobia holocénu
 • Príklady prospešných i prostredie degradujúcich vplyvov človeka
 • Spätné väzby človekom ovplyvnených procesov na komunity a spoločnosť
 • Koncept viac-škálovosti, ktorý  nám umožňuje lepšie pochopiť,  že naše rozhodnutia v krajine majú rozdielny dopad v krátkodobom a dlhodobom merítku, a dopady sa môžu líšiť lokálne i regionálne
 • Dopady činnosti človeka na prírodné procesy prebiehajúce v krajine a jej zložky (voda, pôda, klíma, a iné) a väzby medzi nimi
 • Planetárne hranice a základné pojmoslovie teórie komplexných adaptívnych socio-ekologických systémov
 • Trajektória zmeny a príčiny zlyhávania klasického prístupu k manažmentu krajiny v súčasnosti
 • Hodnotenie zmien v manažmente krajiny z pohľadu našich hodnôt a vzťahu ku krajine
 • Obraz nového príbehu z nášho individuálneho a skupinového pohľadu
 • Analýza vlastných hôdnôt a existujúcich znalostí z pozície hrdinu, ktorý nový príbeh môže písať
 • Vytvorenie vízie a príkladu konkrétnych aktivít, ktoré by sme mohli robiť pre spolutvorenie nového príbehu

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Arve Research Group (2011): Zmeny krajinej pokrývky medzi 8000 a -50 pred súčasnosťou (Global Landcover Change from 8000 BP to -50BP) https://www.youtube.com/watch?v=gBTlIaf12-4
Bork, H. R. et al. (2006) Landschaften der Erde unter dem Einfluss des Menschen. Primus Verlag GmbH. Krásna kniha stráviteľným spôsobom vysvetľujúca osudy krajiny pod vplyvom človeka. Dostupná iba v nemčine.
Nature Reconnection (2022). Transformácia z pohľadu ekosystémového manažmentu. https://www.nature-reconnection.eu/2022/01/12/transformacia-z-pohladu-ekosystemoveho-manazmentu/

Rocsktrom J. (2010). Let the environment guide our development. Online s českými titulkami. https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development
Scharmer O. & Kaufer K. (2013). Leading from the Emerging Future. Berrett-Koehler Publishers. Veľmi krátke video o tejto pracovnej metóde: https://www.youtube.com/watch?v=WvNlfu4263Q
Smetanová A. et al. (2012). Georacheologická interpretácia pochovaného výmoľa. Geografia Casoviensis VI., 1/2012.
Voľne dostupný článok v slovenčine – príklad dopadov vplyvu človeka z územia Slovenska,  stačí čítať kapitoly 2 a 5.3 (zvyšok môže byť príliš odborný). https://uge-share.science.upjs.sk/webshared/GCass_web_files/articles/GC-2012-6-1/07Smetanova_tlac2.pdf