LEKTORKA: LUCIA MAČEKOVÁ


ANOTÁCIA
Žijeme dobu, ktorá je poznačená prevahou síl intelektu. Dôraz na myslenie a jeho rozvoj sa odráža aj v tom, ako človek rozumie sebe a svetu. Aj cíteniu postupne prikladáme viac pozornosti, zisťujeme, že vplyv emócií nie je vôbec zanedbateľný a zohráva v živote človeka významnú úlohu. Vôli ako tretej zložke ľudskej duše, tak ako ju vníma antropozofia, však venujeme už menej vedomú pozornosť. Práve dosiahnutie rovnováhy duševných síl – myslenia, cítenia a vôle – predstavuje dôležité východisko k lepšiemu pochopeniu nielen seba samého, ale i diania v spoločnosti. Jednou z ciest k integrácii týchto základných síl je vedomá práca  pohybom.

Pohyb je jedným zo základných prejavov vôle človeka. Každá vôľová aktivita začína nejakým pohybom. Najskôr v myslení, potom aj v cítení a nakoniec sa realizuje vo fyzickom svete ako zmyslovo vnímateľný pohyb. Pohyb ako prejav vôle však môžeme vnímať aj skrze cestu, ktorá môže mať aj opačný smer – od vykonaného pohybu k jeho následnému precíteniu až napokon k jeho uchopeniu vo vedomí. Eurytmia je umením, v ktorom človek práve skrze pohyb vedome uchopuje seba, svoje telo, city a myšlienky. Zároveň je možné skrz eurytmiu prostredníctvom vlastných zážitkov v pohybe spoznávať aj svet – jeho zákonitosti a kvality, tak ako ich pred viac ako sto rokmi prostredníctvom eurytmie priniesol svetu Rudolf Steiner. Antropozofický náhľad na človeka a svet nachádza v eurytmii svoj umelecký, sociálny, pedagogický a liečebný prejav.

 

OBSAH WORKSHOPU
Cieľom workshopu bude zoznámiť sa s umením eurytmie, pričom jadrom našej práce budú archetypy planét a ich aspekty, ktoré môžeme skrz eurytmický pohyb spoznávať. V úvode sa budeme snažiť prostredníctvom vnímania a spoločných cvičení dotknúť jemného pôsobenia éterických síl, ktoré spoluvytvárajú svet. Zaostríme svoju pozornosť na svoj vlastný pohyb, svoje telo a svoj pocit v tele tak, aby sme mohli čo najbdelejšie pohyb tvoriť a zároveň ho pozorovať. Následne sa pokúsime toto vedomie rozšíriť na skupinu, vnímanie skupinovej dynamiky, rozdielnosť ľudských individualít v pohybovom prejave. Budeme hľadať cestu spoločného tvorenia pohybu, v ktorom sa rozdielne dokáže zladiť v jednotný prúd. Ku planétam ako pravzorom sa pokúsime priblížiť jednak cez spoznávanie eurytmických giest, ktoré k tejto téme prináležia, ale tiež sa spoločne pokúsime vyskladať náladu a kvality, ktoré v sebe každá z planét nesie. Poznanie a zážitky nadobudnuté počas spoločných hodín sa v závere workshopu pokúsime pretaviť do umelecko-sociálnej formy, v ktorej budeme mať možnosť sa ďalším spôsobom s touto témou spojiť a uvidieť ju z nového uhla pohľadu. Pokúsime sa stať umelcami, aby sme mohli svoje obzory rozšíriť v duchu slov J. W. von Goetheho: „Jedinou dôstojnou vykladateľkou pravdy je umenie.“

  • Eurytmia ako pohybové umenie, v ktorom je pohyb prejavom bytosti človeka
  • Prehĺbené vnímanie seba a okolia prostredníctvom cvičenia základných eurytmických prvkov
  • Telo a jeho pohyb ako umelecký nástroj sebapoznávania a poznávania zákonitostí vo svete
  • Spojenie individuality a vedomia svojho Ja so sociálnymi schopnosťami v pohybe
  • Planéty ako sily formujúce človeka na všetkých úrovniach
  • Ponorenie sa do kvalít jednotlivých planét prostredníctvom eurytmie
  • Spoločná umelecká eurytmická práca ako prostriedok poznávania planetárnych archetypov.

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Steiner R. (2008): Eurytmie jako viditelná mluva. Fabula.
Steiner R. (2012): Eurytmie jako viditelný zpěv. Fabula.
Steiner R. (1983): An Introduction to Eurythmy. SteinerBooks.
Steiner R. (2005): Tajná věda v nástinu. Fabula.