LEKTORKA: MAGDA TAKÁČOVÁ

 

ANOTÁCIA
Jednou z vecí, ktoré sú úzko spojené s novým civilizačným príbehom, zmenou a budovaním krajšieho sveta, je schopnosť pravdivo vidieť. Nielen pozerať sa, ale naozaj vidieť. Ako vidíte svet, seba, iných vy? Ak by som si z autentického pohybu požičala pojem “svedok” , tak by som sa mohla spýtať Akým svedkom ste sami sebe, svojmu telu a akým svedkom ste tejto dobe? Spôsob a kvalita nášho pohľadu, nazerania a postoja, s akým sa postavíme do role svedka, odzrkadľuje naše vnútorné kvality. Ak chceme zmeniť spôsob, akým nazeráme na svet, je potrebné spoznať kvality hlboko v našom vnútri, v našom tele. Za prvou vrstvou, za druhou… tak hlboko ako si dovolíme sa pozrieť a tak hlboko ako si dovolíme vnoriť sa do príbehov svojho tela v pohybe. Nový príbeh je nielen o kultivovaní prístupu a postoja smerom von. Predpokladá, že naše správanie, prístup, postoj sa zmení, keď odkryjeme jeho hlavnú príčinu v nás samých. Keď nazrieme na podstatu veci v jej čírom bytí. Na schopnosť vidieť sa viaže schopnosť nechať sa vidieť. Takí akí sme, s tým čo je prítomné v tele aj v duši. Kedy naposledy ste sa nechali vidieť vo svojom prežívaní či emočnej nahote? Byť videní, počutí a prijatí potrebujeme všetci na to, aby sme budovali zdravé a pevné väzby, vzťahy. Je to prvý krok ku zmene. Je len potrebné si to dovoliť.

 

OBSAH WORKSHOPU

Workshop Autentického pohybu vám poskytne zážitok v tele aj v duši. Bezpečný priestor, ktorý spolu vytvoríme, nebude postavený na hierarchii, ale na vzájomnosti, kooperácii, podpore a participácii. Každý do priestoru (poľa) prispieva tak, ako z neho čerpá. Hlavným nástrojom sa stane naše telo a jeho múdrosť. Necháme sa ním viesť, dávnymi príbehmi zapísanými v každej jednej bunke. Telo si pamätá, telo vie, no naša myseľ sa ho často miesto spolupráce snaží skrotiť a kontrolovať. Ono však neustupuje, stále prehovára, púta našu pozornosť, je vytrvalé. Chce byť videné. Tak ako potrebujeme byť videní aj my. Potrebuje byť počuté, tak ako potrebujeme byť počutí my. A potrebuje byť prijaté, také aké je. Presne tak, ako to potrebujeme aj my. Len z tohto bodu prijatia je možné realizovať trvalé zmeny.

Metóda autentického pohybu stavia na Jungovej aktívnej imaginácii a pracuje s kultivovaním láskavého, nehodnotiaceho a prijímajúceho svedka. Budovanie interného svedka nám pomáha lepšie porozumieť svojim procesom, vidieť do hlbších vrstiev (za emócie, za fyzické vnemy), do príbehov tela a duše. Prizvanie externého svedka nám dáva pevný bod, referenčný rámec, ako dieťa keď upevňuje väzbu so svojim rodičom či opatrovníkom. Vďaka externému svedkovi sa dieťa formuje, vymedzuje, definuje. Pokiaľ je táto väzba narušená, vytvoria sa vzorce správania, ktoré nám neslúžia, a s ktorými sa potýkame v dospelosti. Na to, aby sme vedeli počúvať svoje telo, nechali sa ním viesť, budeme musieť nahliadnuť na našu schopnosť telo cítiť, vnímať, spoznávať či to, čo prežívame, čo si myslíme a ako sa telesne prejavujeme, je vo vzájomnej jednote. Embodiment a somatické prístupy k telu nám v tomto bádaní pomôžu.

  • Metóda Autentického pohybu – predstavenie, história, princípy, aktívna imaginácia C.G. Junga
  • Embodiment, somatický prístup a vedomie v tele – spoznávanie tela, jeho kvalít, vrstiev, vytváranie prvého kontaktu
  • Rola interného svedka – kvality, postoj, vnútorný/vonkajší naratív
  • Rola externého svedka – kvality, postoj, vnútorný/vonkajší naratív
  • Individuálne príbehy – osobné príbehy zapísané v našom tele, manifestované pohybom
  • Kolektívne príbehy – širší kontext, kolektívne nevedomie a jeho obsahy
  • Telo sprievodca, ktorý nás učí kvalitnejšie nazerať na svet
  • Skupinová dynamika a múdrosť kolektívneho tela
  • Zdieľanie


ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Adler, J. (2002). Offering from the Conscious Body. Inner Traditions.
Hayes, J. (2013). Soul and Spirit in Dance Movement Psychotherapy. Jessica Kingsley Publishers.
Chodorow, J. (2006). Taneční terapie a hlubinná imaginace v pohybu. Triton.
Jung, C.G. (2009). Červená kniha. Portál.
Pallaro, P. (1999). Authentic Movement: Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow. Jessica Kingsley Publishers.
Palmer, W. (2008). Intuitivní tělo, Objevte moudrost vědomého ztělesnění a Aikida. Fontána.
Scurlock-Durana, S. (2010). Full Body Presence, Learning to listen to your body´s wisdom. Nataraj Publishing.