LEKTORI: PETRA UHLÍKOVÁ & LADISLAV UHLÍK

ANOTÁCIA

Ľudské hodnoty môžeme právom označiť za kľúčového hýbateľa ľudskej motivácie. Pochopenie toho ako fungujú a ako sú organizované, nám môžu byť prospešné v mnohých oblastiach nášho života. V pracovnej rovine, keď hľadáme energiu a odhodlanie k tomu, aby sme vykonávali aj činnosti, ktoré na prvý pohľad nepôsobia radostne. Pri vzdelávaní a rozvoji seba i druhých, ak chceme nájsť hnací motor, ktorý by nám pomohol udržať dlhodobo pozornosť aj pri nie príliš atraktívnych témach. A samozrejme, aj v osobných vzťahoch, v situáciách, kedy by sme radi porozumeli správaniu a konaniu toho druhého – jeho motivácii a tomu, prečo v konkrétnom okamihu koná práve tak ako koná. Hodnoty bývajú spojené s radom metafor. Sú nazývané kľúčom k sebe aj k druhým. Kompasom určujúcim smer. Kormidlom riadiacim náš život. Napriek tomu sa im v dnešnej západnej spoločnosti dostáva oveľa menej pozornosti, než by zodpovedalo ich významu. Cieľom tohto workshopu je účastníkom prostredníctvom teórie špirálovej dynamiky predstaviť svet hodnôt a hodnotových systémov v celej ich rozmanitosti a farebnosti.

OBSAH WORKSHOPU

V priebehu workshopu sa účastníci zoznámia s komplexnou hodnotovou teórie špirálovej dynamiky. Získajú lepšie povedomie o tom, čo to ľudské hodnoty sú (a čo nie sú), ako fungujú, ako sa stretávajú v konkrétnych hodnotových systémoch, a ako tieto informácie využiť pri osobnom raste, aj pri vedení a rozvoji druhých. V úvode workshopu sa najskôr zoznámia so základnými východiskami hodnotovej teórie špirálovej dynamiky. Priblížime si na akých konceptoch táto teória stavia, ako je ich možné overovať v praxi a kto sú jej hlavní predstavitelia. Ukážeme si, prečo je užitočné rozlišovať medzi vnútornými a vonkajšími životnými podmienkami človeka. Pozrieme sa aj na to, ako sa v našom živote striedajú obdobia, kedy nám viac vyhovuje náš individuálny priestor, s tými, kedy sa radšej obklopujeme ľuďmi, vyhľadávame vzťahy a chceme byť súčasťou spoločenstva. Predovšetkým si ale dynamickú špirálu hodnôt a hodnotových systémov predstavíme v konkrétnych situáciách, pretože len tak pochopíme, prečo sa konkrétni ľudia správajú tak ako sa správajú, prečo si s niektorými rozumieme viac a s inými menej a čo môžeme robiť pre to, aby sme seba i druhých viedli a motivovali efektívnejšie. 1. Hodnoty – čo to sú a ako fungujú 2. Špirálová dynamika a kaleidoskopické vnímanie reality (koncept, východiská, predstavitelia) 3. Hodnotové úrovne a ich štruktúra v rámci konceptu špirálovej dynamiky: inštinktívna úroveň ľudského bytia – animistické kmeňové usporiadanie života – egocentrické sebapresadzujúce sa životné prostredie – absolutistické myslenie – materialistický svet – humanistické myslenie – systémové myslenie – holistický prístup – nehraničný spôsob myslenia. 4. Naše hlavné (životné) hodnoty a hlavné hodnotové systémy, v ktorých sme zakotvení 5. Integrálny prístup ako cesta ku kvalitnému osobnému rozvoju a rastu

LITERATÚRA

Beck, D., Cowan, Ch. (2005). Spiral Dynamics. Mastering Values, Leadership and Change. John Wiley and Sons Ltd. Blackmoreová, S. (2001). Teorie memů. Portál. Cakirpaloglu, P. (2004). Psychologie hodnot. Votobia. Czikszentmihalyi, M. (2015). Flow. Portál. Fromm, E. (2014). Strach ze svobody. Portál. Gennep, A. (2018). Přechodové rituály. Portál. Graves, C. W.: (2004). Levels of Human Existence. ECLET Publ. Graves, C. W. (2008). The Never Ending Quest. ECLET Publ. Maslow, A. H. (2014). O psychologii bytí. Portál. Pink, D. H. (2008).  Úplně nová mysl. Ideál. Zimbardo, P. G. (2005). Moc a zlo. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Zimbardo, P. G. (2017). Odpojený muž. Grada