Emil Páleš

Je  známe,  že  náboženské  predstavy  po  celom  svete  vykazujú rozsiahle  podobnosti. O pôvode  týchto  podobností existuje  viacero  hypotéz.  Jedno  vysvetlenie  je  migrácia. Napríklad Indoeurópania si predstavu o trojnosti nebeských bohov a spoločenských vrstiev priniesli  zo  svoje  pravlasti.  Druhé  vysvetlenie  je,  že  ľudia  mohli nezávisle  dospieť k rovnakým  predstavám  pozorovaním  prírody.  Príklad: Aspoň  dvadsať  kultúr  videlo  na Mesiaci králika. Mohla ich k tomu priviesť zhoda synodického mesiaca s ženským cyklom a rytmami plodenia v prírode, veľká plodnosť králikov a fakt, že dĺžka ich gravidity trvá práve 30 dní. Navyše mesačné moria pripomínajú siluetu králika s typickými dlhými ušami. Za tretie,  ľudia  mohli  k podobným  náboženským  predstavám  dospieť  aj introspektívnym pozorovaním seba samých. Napríklad k predstave o oddeliteľnej duši zo snových zážitkov. Psychické štruktúry spoločné ľudstvu vnášajú do náboženských predstáv jednotu.

Moja  práca  spočíva  v štúdiu  dejín  zjavenia  –  ich  časovej  a obsahovej  štruktúry. Komplexné  obsahové  zhody mystických  zážitkov  v rôznych  kútoch  sveta  priťahovali pozornosť   už   prvých   religionistov   a v najnovšej   dobe sa   stali   predmetom   bádania transpersonálnej psychológie. Napríklad zhodné skúsenosti stredovekých európskych mystikov a majstrov čchanu/zenu na Ďalekom Východe. Eckhart a Dógen hovoria takmer rovnakým jazykom o prázdnote, nekonaní a osvietení ako spontánnom skoku bez návodu. Čo si však religionistika doteraz nevšimla je, že tieto zhody často nie sú len obsahové ale aj časové.  Dógen  a Eckhart  nielen  hovorili  veľmi  podobne,  ale  žili  aj  v tom istom storočí.

Kresťanská, islamská aj buddhistická mystika vcelku časovo korelujú, rozkvitajú v rovnakých obdobiach.  Iným príkladom je Jaspersova axiálna doba, kedy od Číny, Indie, Perzie až po Grécko súčasne vystúpili myslitelia s analogickými myšlienkami (napríklad s ideou strednej cesty či pátraním po vlastnom ja).

Všetky  kultúry  po  celé  dejiny  podávali  správy  o zážitkoch  zjavenia,  inšpirácie, osvietenia, ktoré si vysvetľovali rôzne: ako vnuknutia božstiev, anjelov, múz alebo predkov. Časová a obsahová štruktúra týchto správ vykazuje  z celosvetového hľadiska pravidelnosti, periodické synchronicity, ktoré štatisticky prekračujú úroveň náhody.  To   nám naznačuje prvú významnú skutočnosť: že mystická skúsenosť, napriek svojim rozličným podobám, má spoločný prameň. Sú to autentické zážitky, síce dobovo a miestne vykladané, ale skutočne prežité. Nenáhodná variácia svedčí o ich transpersonálnom rozmere. Keby boli len produktom individuálnej fantázie, psychotického sebaklamu alebo účelovej fabulácie – vznikali by nezávisle od seba navzájom a tvorili by na časovej osi náhodné rozdelenie.

Zistil som, že rytmy duchovnej skúsenosti sú transkultúrne a nadkonfesionálne do takej miery,  akú  doteraz  nikto neočakával.  Napríklad  židovské  legendy  o zjaveniach  padlého archanjela  Samaela  zapadajú  do  rytmu,  v ktorom povyšovali  svojho  boha  vojny  Sutecha Egypťania a oboje pokračuje až do kresťanských čias svätcami zobrazovanými v zbroji. Ten istý  500-ročný  rytmus  opísali  Číňania  ako  obdobia  chaosu  spôsobované  vôľou nebies a Babylončania  ho  pripisovali  tomu,  že  duchovná  inteligencia  planéty  Mars,  Nergal  sa pravidelne zmocňuje vlády nad svetom. Najznámejšie zjavenia bohýň lásky už od čias starého Sumeru tvoria rytmus, ktorý dodnes pokračuje údajnými zjaveniami panny Márie.

Dôkladné  štúdium kriviek  tvorivosti  v dejinách ukazuje,  že  tie  isté  rytmy  zasahujú spoločnosť ako celok. Nie sú ohraničené len na náboženskú oblasť, mystiku či prorocké kulty, ale premieňajú aj umenie, vedu a sociálne štruktúry. So zmenou rebríčka duchovných hodnôt sa okolo novej centrálnej hodnoty formuje jej zodpovedajúci estetický štýl, filozofický obraz sveta, rozvíjajú sa určité smery  vedného bádania a politicky sa preorganizuje štát.

Napríklad  mýty  o slnečných  božstvách  v rôznych  častiach  sveta  obsahujú  spoločné jadro: bohovia slnka sú vševediaci, vševidiaci, spravodliví, poznajúci pravdu. Zjavenia slnečných bohov a príbehy o slnečných hrdinoch, počínajúc Gilgamešom, cez Perzea až po sv. Juraja, zapadajú do rytmu, ktorý starí Židia pripisovali archanjelovi stojacemu v slnci, Michaelovi. V tomto  rytme  neskôr  pokračujú  svätci  s ikonografickým  atribútom  slnka, lampy, sviece alebo knihy, čo ich svätorečili za múdrosť – a vedľa nich filozofi. Profesionálni hľadači pravdy, milovníci múdrosti, sa zhruba od čias Sokrata a Platóna (ktorí ešte osobne vypovedajú, že ich inšpiroval Apollón) odštiepujú z prúdu slnečných kňazov a vytvárajú samostatný sekulárny prúd mysliteľov ďalej pulzujúci v pôvodnom rytme. Až do politickej oblasti sa to odzrkadľuje celosvetovým rytmom demokracií.

Čo tu vidíme pulzovať v kolektívnej psyché ľudstva sú určité archetypálne motívy, kultúrne a psychologické vzorce, ktoré sa organizujú vždy okolo nejakej centrálnej hodnoty, kvality či duchovnej schopnosti. V prípade slnečného archetypu je to schopnosť  myslieť a uvedomiť si sám seba. Zdôrazňovanie tejto schopnosti stojí tak v pozadí rozkvetov filozofie ako  aj  demokratizačných  spoločenských  pohybov  rešpektujúcich  dôstojnosť  jednotlivca a jeho schopnosť samostatne posúdiť pravdu.

V opačnom rytme  (v antifáze) pulzuje archetyp Luny. Do tých období spadá väčšina bájí  o božstvách  Mesiaca  a zjaveniach  židovského  archanjela  Mesiaca,  Gabriela.  Osovou schopnosťou  lunárneho  typu  je  obrazotvornosť  a zmyslové  vnímanie.  Jej  zintenzívnením vznikajú vlny tvorivosti v maliarstve, rozprávačskej literatúre, ale aj v prírodovede. Jedným z nadaní  lunárneho  typu  je  aj  herectvo  a  divadlo,  ktoré  malo  v starom  Grécku  pôvodne podobu mystérijných hier lunárneho kultu Dionýza a po svojej premene na svetské divadlo pokračuje až do novoveku v pôvodnom rytme.

Takže  na  jednej  strane  náboženské  legendy  nám  rozprávajú  o striedavej  inšpirácii Michaela a Gabriela, Slnka a Luny. Dar jedného je myslenie, druhého predstavivosť. Jeden všetko  zduchovňuje,  druhý  zhmotňuje.  Na  druhej strane  pozorujeme  v dejinách  reálne striedanie idealizmu a materializmu vo filozofii, abstrakcie a naturalizmu v umení. Oboje sa zhoduje časovo i obsahom. Len jedno je opísané v náboženskej reči a druhé v reči sociológa. Neurofyziológ zbadá, že je tu vlastne reč o kompetenciách ľavej a pravej hemisféry mozgu. U jednotlivca sa obe hemisféry aktivujú striedavo každých 90 minút. Tento individuálny rytmus introspektívne pozorovali indickí jogíni a opísali ho ako striedavé prúdenie prány slnečnou a mesačnou nádí po stranách tela, vyše dvetisíc rokov predtým, než Sperry objavil lateralizáciu mozgových hemisfér. Babylonskí kňazi zistili, že niečo podobné sa vo veľkom deje každých 500 rokov s celým ľudstvom.

V rytme bohýň lásky sa zase vracia komplexný súbor znakov a vlastností, ktorý je z vývojovej psychológie známy ako typický pre obdobie dospievania. Je to akási periodická globálna  puberta.  Spadajú  sem  svätci  vynikajúci  súcitom, príbehy  slávnych  milencov, rozkvety  poézie,  hudby,  krajinomaľba,  ale  aj  zoológia,  psychológia,  revolučné obdobia a anarchistické nálady. Osovou hodnotou je prebudenie citového života a schopnosť ľúbiť. Bohovia vojny predstavujú naopak vzorec mužských cností a vôľových vlastností, aký sa v individuálnom vývoji prejavuje u štyridsiatnikov. Archetyp krásy a archetyp sily, oba sa navzájom doplňujú ako protiklady, a náboženstvá nám zhustenú múdrosť o nich odkázali v obrazoch Venuše a Marsa. Bájam o Marsovi zodpovedá skutočný dejinný rytmus vojen a agresivity,   politickej   nestability,   pádu   dynastií   a trieštenia   ríš. Ale aj rytmus technologických objavov. Rytmy, ktoré tu opisujem, a ešte niekoľko ďalších spoznali už starí Babylončania.

Sformulovali  to  vo  svojej  náuke  o striedaní  bohov,  ktorá  bola  súčasťou  ich  astrálneho náboženstva.  Tá  sa neskôr  stala  vlastníctvom  arabských  a európskych  učencov  a dostala podobu angelológie – jej súčasťou bola i náuka o cyklickom striedaní siedmich archanjelov ako inšpirujúcich duchov času. Podobnú predstavu o striedaní bohov mali Egypťania, lebo faraóni ju vyjadrovali voľbou teoforných mien pri nástupe na trón. Aspoň časť poznania o tých   istých   rytmoch   explicitne   vyslovili   Indovia   a Číňania.    V časovom   poriadku židovských a kresťanských legiend o zjaveniach sú obsiahnuté implicitne. U ďalších národov tiež nachádzame jednotlivo mýty o striedaní bohov zapadajúce do svetového rytmu.

Jeden záver z týchto pozorovaní pokladám za  celkom evidentný: musíme dôkladne prehodnotiť naše doterajšie názory na pôvod náboženských predstáv o bohoch a anjeloch. Nie sú produktom nevedomosti a fantázie, ako sa kedysi učilo. Nie sú to primárne ani konštrukty vymyslené účelovo, aby spĺňali isté sociálne funkcie. Sú skutočným poznaním o psychológii človeka kondenzovaným v obraznej podobe a vzťahujú sa k reálnym udalostiam.

Obrazy božstiev nemôžeme pokladať iba za spredmetnenie a personifikáciu vonkajšej prírody. Podobnosť foriem odpozorovaných z prírody by azda mohla vysvetliť existenciu podobných náboženských motívov, ale už nie ich synchrónnu aktualizáciu v mysliach ľudí po celej  Zemi.  Žiadne  prírodné  rytmy  zodpovedajúce  tu  uvedeným rytmom  kolektívnej psychológie nepoznáme.

Božstvá nie sú ani spredmetnením sociálnych pomerov. Ares nie je len spredmetnením vojnových časov, Apollón nie je len odrazom demokratizácie spoločnosti a prísny Saturn abstrakciou absolutistických trendov. Toto tradičné vysvetlenie je v rozpore s pozorovanou synchronicitou. V starších časoch sa civilizácie vyvíjali do tej miery izolovane, že mnohé nemali vôbec žiaden kontakt a ani ostatné neboli prepojené do tej miery, aby ich vývoj bol príčinne zreťazený. O globálnom zreťazení hospodárskych a sociálnych pomerov na celom svete môžeme hovoriť až v najnovšej dobe. Synchrónnosť náboženských predstáv nebola odrazom toho,  že  by  sociálny  a politický  systém sveta  bol  navzájom  závislý  a podliehal jednotným premenám.

Bolo to práve naopak. Napríklad v posledných storočiach pred Kristom sa svet politicky zjednocoval do veľkých centralizovaných a byrokraticky organizovaných impérií. Š´Chuang- ti, Ašóka aj Augustus uctievali saturnské božstvo, ktoré dobre stelesňovalo cnosti a kvality absolútnej monarchie, akú budovali. Za morom mali mayského kolegu, ktorého meno nepoznáme, ale robil v Strednej Amerike to isté. Saturnský archetyp sa však objavil ako prvý a imperiálna centralizácia až po ňom! Objavil sa najprv v zmýšľaní ľudí, estetickom cítení a náboženskom  kulte.  A objavil  sa  vo  svojej  celosti  –  vrátane  nadšenia  pre  astronómiu, mechaniku, dejepisectvo, túžby po dokonalosti, poriadku a dodržiavaní zákonov či tradicionializmom. Absolutizmus je iba jedným z faziet tohto archetypu, ktorý sa vynára ako celok. Až ľudia zasiahnutí touto psychickou kvalitou začali presadzovať iné politické pomery. Neboli odrazom existujúceho systému, ale existujúce pomery pretvorili. Tento typ zodpovedá vo   vývojovej   psychológii  rigidnej   stareckej   psychike   a v typológii   porúch   osobnosti obsedantno-kompulzívnej poruche.

Migračná teória taktiež stroskotáva na synchronicite. Migrácia totiž znamená preberanie či putovanie vedomostí a kultúrnych prvkov s časovým oneskorením desaťročí a stáročí, čím pádom to už nie je synchronicita. Nehľadiac na uzavretosť alebo izolovanosť mnohých civilizácií   navzájom.   Odkiaľ   však   môžeme   mať   istotu,   že   v niektorých prípadoch nedochádzalo k rýchlej migrácii nových ideí bez toho, aby sme o tom vedeli? Vieme to podľa toho, že tieto idey sú pôvodné. Napríklad svetová medicína vykazuje synchrónny rytmus, ktorý bol v minulosti známy ako rytmus archanjela Rafaela, patróna lekárstva. Čínski, indickí a grécki lekári tvorili naraz, ale vytvorili tri originálne koncepcie zdravia a choroby. Číňania neprevzali akupunktúru od Grékov (lebo Gréci ju nepoznali) ani Gréci svoju anatómiu z Číny, kde nebola.

V 11.  a 12.  storočí  sa  od  kresťanskej  Európy, cez  arabský  svet  až  po  hinduistickú juhovýchodnú Áziu objavil gotický oblúk. Tento šešťdesiatstupňový lomený oblúk bol všade rovnaký a mohol byť prevzatý (napríklad Európania ho videli počas krížových výprav). Lenže architektúra každej civilizácie mala svoju vlastnú genézu. Vieme, ako sa gotická katedrála vyvíjala krok za krokom z románskeho kostola a čínska pagoda z niekdajšej stúpy. Pagoda nie je gotická katedrála, ktorá doputovala do Číny. Je to pôvodný výtvor Číňanov. Predsa však majú niečo spoločné. Architektúra na celom svete vtedy prešla analogickou metamorfózou, ktorá sa dá vystihnúť slovami zoštíhlenie a rytmizácia. To je ale práve tradičná hermetická signatúra  archanjela  Rafaela.  Lomený  oblúk  zapadal  do  tohto štýlu  ako  časť,  ktorá  ladí s celkom. Podobne sa svetová architektúra v 14. a 15. storočí zašpicatila a okolo prelomu letopočtu zaguľatila.

Štatistická analýza kriviek tvorivosti v dejinách nám odhaľuje celkom nový fenomén: pôvodnú  tvorivosť, prameniacu  zvnútra,  z duševných  hĺbok  jednotlivca  –  ktorá  vyviera v mnohých  kútoch  sveta  nezávisle  a súčasne.  O tom zjavne  hovorí  angelológia  vo svojej náuke o duchoch času – o synchronicite inšpirácií. Carl Gustav Jung vo svojich posledných dielach  vyjadril  presvedčenie,  že  vo  svetovej  duši  dochádza  k pravidelným  zmenám  v konštelácii duševných dominánt, archetypov či „bohov“, ako sa tomu skôr hovorilo, ktoré sa prejavujú v striedaní náboženských kultov a kultúrnych období. Zákonitosti takého striedania už nestihol preskúmať.

Tvrdím, že časť psychiky každého človeka je neustále pod prahom vedomia v stave sna, kde prijíma rovnaké obrazy ako mystik, a aj keď je to neuvedomelé, je to dokázateľné z jeho  konania.  Radovému  človeku, aj  ateistovi  sa  zvnútra  vynárajú  rovnaké  duševné posolstvá,  aké  sa  v teistickom  kontexte  nazývajú náboženskými,  a aké mystik  vedome kultivuje  cieľavedomou  praxou.  V súlade  so  svojou  dobovou  výchovou  to jedni  pripíšu múzam, anjelom a druhí to volajú len nápadom, vnuknutím a pripisujú podvedomej činnosti mysle. Napríklad  zakladateľ  organickej  chémie,  August  Kekulé  mal  v zmenenom  stave vedomia (v polospánku) víziu hada požierajúceho svoj vlastný chvost (urobora). Priviedla ho k pochopeniu  cyklickej  štruktúry  uhlíka  v benzénovom  jadre  a poskytla  kľúč  k celej organickej  chémii. Uroboros  je  prastarý  symbol  alchýmie  a alchymistov,  ktorí  už  dve tisícročia predtým tvorili v rytme Anaela a Kekulé bol len jeho ďalším návratom. Takže v inej dobe by sa jeho inšpirácia nepochybne chápala nábožensky a pripísala archanjelovi Anaelovi. Všimnite si, že v anaelskom období okolo roku 1800 sa chemikom „zjavovalo staré božstvo“ alchymistov a zrodila sa moderná chémia napriek tomu, že tento rytmus nepoznali a neverili v alchýmiu ani v jej inšpirujúceho ducha. Celú sekulárnu kultúru je potrebné chápať ako podprahovo neustále spoluutváranú mysticky prijímanými náboženskými impulzmi.

Všetko, čo sme doteraz povedali, sú len empirické pozorovania premien duševného života podľa prírodovednej metódy. Tieto pozorovania sú svetonázorovo neutrálne. Až ich spojením s materialistickou alebo idealistickou víziou sveta sa dostávame do roviny metafyzických špekulácií. Môžeme veriť, že rytmy svetovej duše sú spôsobené neznámym periodickým kozmofyzikálnym faktorom, ktorý sa jedného dňa podarí objaviť. Alebo veriť, že sú inšpiráciami individuálnych duchovných inteligencií. Teoreticky by takto mohli ovplyvňovať naše mysle aj mimozemšťania, a žiadna fantastická možnosť sa tu nedá vylúčiť, ale ani potvrdiť, lebo takými úvahami sme vykročili za hranice vnímaného. Možných metafyzických  vízií  je  viac,  hoci  nie  každá  koroboruje  s pozorovaniami  rovnako  dobre. Ponechávam ich otvorené a nemyslím si, že by sa v dohľadnom čase podarilo medzi nimi definitívne rozhodnúť. Nie je to ani potrebné, pokiaľ by z odpovede nevyplynula žiadna odlišná životná prax.

Znovuobjavenie  stredovekej  angelológie  moderným  myslením  nám  otvára  prístup k poznaniu nových psychospirituálnych zákonitostí. Metafyzické uvažovanie, akéhokoľvek druhu,  na  nich  nič  nemení.  Za  dôležité považujem  vyvodiť  z nich  podnety  pre  život a aplikovať ich.

Dejiny vo veľkom rámci nám dávajú ostrejší obraz o metamorfózach duševných síl, aké platia  v malom  pre jednotlivca.  Dynamickú  psychológiu  opisujúcu  vzájomné  reagovanie psychických substancií a ich transmutáciu v plameni vôle vedenej cieľavedomým poznaním. Zisťujeme, ako u mladej generácie neuvedomelý impulz k mystickému životu, keď nedostal príležitosť rozvinúť sa, klesá do závislosti od narkotík a erotiky. Ako sa rebelantstvu dá predchádzať umeleckou výchovou. Ako sa hrubá agresivita sublimuje vplyvom rytierskeho ideálu, či ako hudba vyslobodzuje pohlavnú silu. Ako sa u saturnského typu vyvinie sebadisciplína mnícha-vedca alebo potreba moci nad druhými, podľa toho, ako je vedený. Vidíme, že niet demokracie bez pestovania filozofie, pretože jedno nebolo v dejinách nikdy bez druhého. Že intelekt sa rozpadá na schizoidnú štruktúru, ak nepestuje spojenie s praxou. Ako jednostranný dôraz na zmyslovú sústavu pravdy vedie k strate mravných zásad. Či ako sa mier v spoločnosti zakladá kultiváciou zmyslu pre spravodlivosť a česť.

Vedome spracované inšpirácie sa vyslobodzujú do tvorivých rozkvetov, kým vytesnené v podvedomí sa stávajú deštruktívnou silou strhujúcou celé spoločenstvá do kolektívnych neuróz.  Posledné  venušanské  obdobie  okolo roku  1800  skončilo  svetovou  revolúciou a posledné  marsické  obdobie  v 20.  storočí  svetovými  vojnami.  Je  to výsledok  toho,  že nepoznáme sami seba a žijeme v úplnej nevedomosti o pohnútkach našich vlastných činov. Po storočiach extrovertnej vedy, ktorá celkom popierala možnosť introspektívneho poznania, je potrebná duchovná alfabetizácia, ktorá nás naučí osvojiť si reč archetypov ako samohlásky a spoluhlásky abecedy života.