LEKTOR: ROBI JANKOVICH & ZUZANA GAJDOŠOVÁ


ANOTÁCIA

Stratégia života stojaca na príbehu oddelenosti a bezohľadnej ťažbe ľudských aj prírodných zdrojov, nás ako druh priviedla na zásadnú existenčnú križovatku. Cesta k novému príbehu spolubytia vedie cez kolektívne uvedomenie si potreby navzájom sa o seba starať. Ak si neuvedomíme hodnotu tejto kvality, nebudeme schopní sa postarať o seba, ani o nami (z)decimovanú planétu a hrozí nám vyhynutie. Nová kultúra nového príbehu musí byť podporná ako pre jednotlivcov a skupiny, tak aj pre všetky druhy prírodných aj ľudských spoločenstiev. Iba vďaka podpore a vzájomnej úcte sa môžeme postupne prepracovať k integrálnemu pohľadu na svet zahrňujúcemu Matku Zem na miesto, ktoré jej ako Matke všetkých foriem života patrí. Kľúčové pre prechod k novému príbehu spolubytia bude naša schopnosť porozumenia a dizajnovania komunitno-spoločenských procesov. Ak ich podceňujeme alebo ignorujeme, tvoria sa bez našej vedomej účasti a hodnôt, ktoré si prajeme uplatniť. Naše narušené vzťahy a celá dnešná spoločnosť postavená na necitlivosti a oddelenosti sú dôsledkom takéhoto prístupu. Ak ale tieto procesy dokážeme vedome vnímať a chápať, môžeme ich ovplyvniť pre náš spoločný prosociálny prospech. Proces tvorby komunity, ktorým v rámci tohto workshopu prejdeme, nám dá základné nástroje, s pomocou ktorých je možné rozvíjať hlbokú empatiu, otvorenosť, vnímavosť, porozumenie a láskavosť, tvoriace základný kameň autentického spolubytia.

 

OBSAH WORKSHOPU
Metóda zostavená Dr. Scottom Peckom, s ktorou budeme počas workshopu pracovať, neslúži na politické organizovanie, ale skôr na hlboké zažitie a pochopenie prirodzeného usporiadania procesov, ktorými prechádza skupina pri spoznávaní sa, budovaní vzájomnej dôvery a zbližovaní. Pre community building je charakteristické to, že miesto vedomého organizovania (niečím alebo niekým), ponecháva plný priestor dosiaľ neprejavenej (archetypálnej) vnútornej múdrosti skupiny. Tá skupinu vedie ďalej a hlbšie do prijatia často nepríjemnej skutočnosti, že deje sa nutne neusporiadavajú podľa našich osobných predstáv. Následná fáza chaosu a zmätku nekončí tým, že chaos premôžeme a “umelo” usporiadame, ale naopak, tým, že ho necháme sa naplniť a vyhrotiť a prirodzene odplynúť do vyprázdnenia. Až do úplného, dokonalého vyprázdnenia a oslobodenia od potreby s ním bojovať a organizovať ho. Vyprázdnenie, prázdnota v nás vytvára priestor, do ktorého môže vstúpiť nová kvalita spoločného prežívania, nové hodnoty, hodnotové rámce, otvorenosť, blízkosť a hlboká dôvera. Zážitok stavu hlbokej prepojenosti je pre mnohých ľudí často úplne nový, silný a radikálne meniaci pohľad na ľudskú spoločnosť. Otvára možnosť jasne uzrieť čriepky príbehu, prostedníctvom ktorého našu drahú Matku Zem stále zraňujeme, ale aj čriepky príbehu, vďaka ktorému môžeme spolu s ňou vkročiť na cestu, ktorá nás môže viesť k tomu, po čom všetci skutočne túžime – k hojnosti a spoločnej prosperite.

  • Fáza pseudokomunity
  • Fáza zmätku
  • Fáza vyprázdnenia
  • Fáza autentickej komunity

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Bauman Zygmund (2006): Komunita – hľadanie bezpečia vo svete bez istôt, VSSS.
Gardner W. John (1999): Budování komunity. Nadace VIA.
Halamová Júlia (2001): Analýza psychologických atribútov komunity v procese jej budovania (dizertačná práca, Katedra psychológie, FF UK v Bratislave).
Christian Leafe Diana (2007): Creating Life Together. New Society Publishers.
Klímová Helena (1997):  Jak člověk tvoří a maří svět. Konfrontace.
Librová Hana (1994): Pestří a Zelení. Hnutí DUHA.
Librová Hana (2004): Váhaví a vlažní. Hnutí DUHA.
de Mello Anthony (2008): Bdelosť. Eugenika.
Metcalf Bill (1996): Shared Visions, Shared Lives: Communal Living around the Globe. Findhorn Press.
Peck M. Scott (2012): V jiném rytmu, Portál.
Peck M. Scott (2003): Svět který čeká na zrození. Argo.
Rogers R. Carl (1998): Způsob bytí. Portál.
Vanier Jean (1998): Komunita, miesto odpúšťania a sviatkov. Serafín.
Yallom D. Irvin (2007): Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Portál.