V rámci iniciatívy Škola pre budúcnosť v Bratislave pracujeme na založení strednej školy nového typu, ktorá by integrovala gymnaziálne kurikulum, umeleckú tvorivosť, osobnostný rozvoj a praktické zručnosti do celistvého príbehu podporujúceho občiansku participáciu a ekologickú integritu. Cieľom projektu je podporiť formovanie absolventa s citom pre jeho jedinečné životné poslanie, vnímanie sveta v jeho organickej jednote, ľudskú spolupatričnosť a vedomie spoluzodpovednosti za globálny vývoj. Projekt v krátkosti predstaví jeho líderka, Xénia Činčurová. Viac info na: www.skolaprebuducnost.sk.

Spolu s našimi študentmi chceme kráčať k nasledovným hodnotám:

1. Spojenie s vlastnou jedinečnosťou a životným poslaním
2. Morálna odvaha, autenticita a činorodosť
3. Myšlienková sloboda a pohľad na svet ako na organickú jednotu
4. Ekologická integrita a úcta k Zemi
5. Tvorivá imaginácia a cit pre krásu
6. Spolupráca a vedomá komunikácia
7. Ľudskosť a prirodzenú skromnosť

Súčasný vzdelávací systém je vystavaný predovšetkým na tom, čo možno zmerať. Zdôrazňuje kvantitu, výkon a individuálne napredovanie, venuje však menej pozornosti tvorivému mysleniu, kultivácii charakteru a morálnej zrelosti, emočnej inteligencii, humoru, hravosti a podnikavosti, ako aj schopnosti spolupracovať. Všetky tieto kvality priamo podporujú vyvážený rozvoj osobnosti a ľudský život napĺňajú hlbším zmyslom. Chceme prispieť k formovaniu odvážnych vizionárov, spojených so zdrojom vlastnej kreativity i so svetom, ktorí toto jemné vnútorné puto dokážu zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom  dnešnej doby.

Jadrom nášho prístupu je úsilie o integráciu všetkých osobnostných kvalít a skúsenostne orientovaný prístup, ktorý vo výučbe vytvára centrálny priestor pre témy približujúce závažnosť a hlbšie príčiny výziev dnešnej doby. Naše kurikulum je postavené na troch pilieroch:  

  • osobnostnom, zameranom na sebapoznanie, umelecké a pracovné zručnosti
  • humanitnom, integrujúcom humanitné predmety do mravne orientovaného obrazu človeka a spoločnosti 
  • prírodovednom, využívajúcom poznanie prírody pri kultivácii environmentálnej uvedomelosti

V samotnom výchovno-vzdelávacom procese sa v priebehu dňa bude vyučovanie striedať s umeleckými, pracovnými, záujmovými činnosťami a fyzickou aktivitou. Takouto štruktúrou vyučovania je sledovaný harmonický rozvoj funkcií oboch mozgových hemisfér. Vzhľadom na priame spojenie s prírodným prostredím prostredníctvom komunitnej záhrady, citlivý dizajn interiéru i exteriéru a komunitne orientovaných vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi, ktoré chceme podporovať, možno zároveň povedať, že pripravujeme jedinečný prototyp vzdelávania  v ktorom je od počiatku riešený dnes hlboko narušený vzťah človeka k spoločenskému i prírodnému prostrediu.