Prostredie, do ktorého je komplex budov Prírodovedeckej fakulty UK zasadený sa vyznačuje veľkorysým pomerom zelených plôch a vysokou koncentráciou študentov a predstavuje miesto s mimoriadnym potenciálom pre realizáciu množstva participatívych projektov zvyšujúcich environmentálne povedomie aj kvalitu komunitného života na fakulte. Tento potenciál však zatiaľ ostáva do značnej miery nevyužitý – plochy pôsobia spustnuto, absentujú v nich atraktívne prvky, ktoré by v ňom študentov či učiteľov udržali a v podstate možno povedať, že ho prakticky nikto nevyužíva.

Cieľom projektu Komunitnej záhrady Prírodovedeckej fakulty UK je časť tohto nevyužitého priestoru premeniť na jedlú, multifunkčnú, esteticky pôsobivú záhradu vytvárajúcu ideálne podmienky pre budovanie sociálnych vzťahov, sebarealizáciu a participáciu na udržiavaní a ďalšej kultivácii priestoru, vďaka čomu pre ľudí získa celkom nový, hlbší význam. Hlavným nástrojom premeny priestoru na modernú záhradu, ktorá by plne zodpovedala najprogresívnejším svetovým štandardom zohľadňujúcim potrebu citlivého prepájania ľudského a prírodného sveta, bude metóda permakultúrneho dizajnu postavená na vytváraní udržateľných a tvorivých celostných riešení ľudsko-prírodného vzťahu.

Leták - mail