Piliere vzdelávania

Pre udržanie živosti vzdelávacieho procesu je kľúčové včas rozlíšiť a pružne integrovať nové myšlienky a hodnoty, schopné v ľuďoch prebudiť autentickú tvorivosť. Práve takáto rýdza tvorivosť totiž dokáže vzdelávanie premeniť tak, že každá myšlienka, každý nový poznatok, v človeku organicky rozvíjajú nielen vedomie hlbokého spojenia s ním samotným, ale aj vedomie rovnako hlbokého spojenia so svetom. Zároveň je potrebné neustále rozvíjať naše chápanie a prežívanie sveta v jeho celistvosti. Len integráciou oboch týchto rozmerov – individuálnej kreativity a celistvého vnímania a prežívania sveta – je možné v človeku zrodiť víziu a prebudiť vášeň pre jej realizáciu. A presne to dnes potrebujeme. Odvážnych vizionárov spojených so zdrojom vlastnej kreativity i s celkom, ktorí toto jemné vnútorné puto dokážu zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom našej dnešnej doby.

Na cestu poznávania seba i sveta sa vydávame prostredníctvom kurzov, workshopov a programov zasadených v troch základných oblastiach.

Psychosofia približuje princípy vnútorného rastu jednotlivca v kontexte vývoja komplexných systémov. 

Hĺbková spoločenská zmena začína v prvom rade u jednotlivca. Ľudia, ktorí sú „zdraví“ túto kvalitu prenášajú do svojho okolia i do organizácií a inštitúcií, pre ktoré pracujú a to vedie i k postupnému ozdraveniu spoločnosti. V starých kultúrach bolo zušľachťovanie ľudskej bytosti vnímané ako prirodzená súčasť vzdelávania a za samozrejmosť ju považovali aj veľkí humanisti našej modernej doby. Základným prvkom Psychosofie je skúmanie vnútorného sveta, vedomia a skladby ľudskej bytosti. Približuje zákonitosti vývoja ľudského života, zameria pohľad na individuálne talenty, schopnosti, potenciál, hodnoty, motiváciu, ale aj na traumy, komplexy, obavy, podvedomé vzorce správania, zdravotné problémy apod. Podporuje zvedomovanie zmyslu individuálneho života v kontexte vzťahov definujúcich čas, kultúru i miesto, v ktorých sa človek nachádza.

Sociosofia podporuje integrálne pochopenie vzťahov medzi životom jednotlivca a kultúrnou, politickou a ekonomickou sférou.

Pri riešeniach vedúcich k regenerácii spoločnosti je dôležité rozlišovať medzi povrchovými prejavmi a hlbinnými príčinami. Sociosofia skúma formy vedomia a princípy činné v jednotlivých kultúrnych epochách, mapuje dynamiku životných cyklov civilizácií, či podstatu a príčiny navzájom prepojených spoločenských procesov. Zahŕňa aj metodiku rozvoja udržateľných spoločenstiev, dizajn a realizáciu vizionárskych sociálnych projektov a ďalšie témy, ktoré sú relevantné pre tvorbu nových inštitúcií prispievajúcich k systémovej zmene na lokálnej, regionálnej i globálnej úrovni.

Ekosofia rozvíja umenie spolužitia medzi ľudským a prírodným svetom založené na symbióze a hlbokom pochopení procesov prebiehajúcich vo veľkom reťazci života.

Pre zvýšenie našej schopnosti vytvárať životaschopné spoločenstvá schopné žiť v súlade s prírodným prostredím, je potrebné zvládnuť inovatívne postupy vedúce k udržateľnému spôsobu života. Ekosofia pokrýva oblasti ako organické poľnohospodárstvo, remeslá, organická architektúra, zelené technológie a zároveň rozvíja spirituálne, filozofické a vedecké poznanie dnešných ekologických problémov a ich riešení. Ponúka transdisciplinárnu kombináciu praktických a teoretických zručností, metód a spôsobov myslenia použiteľných v širokom spektre oblastí, vrátane aktivít zameraných na ochranu prírody, environmentálne vzdelávanie a navrhovanie transformatívnych projektov v súlade s princípmi organického dizajnu.