Program Nový príbeh

Učiteľom a spoločenským inovátorom ponúkame sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné, transdisciplinárne súvislosti  stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program slúži ako základ pre vedomý dizajn spoločenského systému budúcnosti a zároveň  rozvíja individuálne praktické kompetencie, ktoré sú kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta.

UNESCO vo svojej deklarácii venovanej vyššiemu vzdelávaniu pre 21. storočie predstavilo víziu regenerácie celého vzdelávacieho priestoru a dôraz pri tom kládlo predovšetkým na:

  •   Úlohu škôl v aktívnej podpore formovania ľudského spoločenstva založeného na osobnostnej integrite a ekologickej uvedomelosti (§1, §2f).
  • Význam vzdelávania pri budovaní novej spoločnosti, tvorenej vysoko motivovanými a morálne vyspelými jednotlivcami inšpirovanými láskou k ľudstvu a vedenými múdrosťou (§6d).
  • Nutnosť vytvoriť novú paradigmu vzdelávania založenú na úzkom prepojení medzi vzdelávacím systémom a životom spoločnosti (§9a).
  • Potrebu vytvoriť vhodné metódy a od základov prepracovať vzdelávacie kurikulum tak, aby štúdium poskytovalo viac, než len čisto kognitívne zvládnutie jednotlivých disciplín (§9c).

Hoci UNESCO túto deklaráciu vydalo už v roku 1998, väčšina škôl vzdelávanie orientované na celistvý prístup, rozvíjanie individuálnych vlôh a aktívnu účasť na živote spoločnosti začleňuje len v obmedzenej miere.Snahy o reformy usilujúce o riešenie formálnych aspektov vzdelávania sú relatívne časté a v niektorých prípadoch (napr. Fínsko) i pomerne úspešné. V priebehu posledných desaťročí môžeme na najprogresívnejších školách sledovať i snahy reagovať na rastúce globálne výzvy. Objavujú sa inšpiratívne posuny smerom k interdisciplinarite a budovaniu mostov medzi vzdelávacou a občianskou sférou a rastie tiež oceňovanie role vzdelávania pri podpore udržateľného spôsobu života. Vzhľadom k vážnosti našej globálnej situácie ale k týmto zmenám dochádza príliš pomaly a nekoordinovane. To, čo je potrebné viac než kedykoľvek predtým, je nový kultúrny príbeh, ucelený a zmysluplný pohľad na svet, ktorý by dokázal spojiť všetky inšpiratívne prúdy podporujúce vyšší ľudský potenciál do podoby silného prúdu prinášajúceho pozitívnu zmenu.

Náš 1-ročný program Nový príbeh, ktorý otvárame v septembri 2019, vychádza v ústrety práve tejto potrebe.