acAlexander Ač vyštudoval odbor environmentálna ekológia na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a doktorát získal v obore aplikovaná ekológia na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník na Ústave výskumu globálnej zmeny, AV ČR v Brne. Pravidelne prispieva článkami do denníkov Pravda a SME o aktuálnych spoločenských problémoch, prednáša populárne o klimatickej zmene a energetike, spolupracuje  s tretím sektorom (Priatelia Zeme-CEPA, Strom Života, Greenpeace, Veronika). Preložil knihu Obnoviteľné zdroje energie – S chladnou hlavou.

E-mail: ac.a@czechglobe.cz

 

xeniaXénia Činčurová vyštudovala slovenský jazyk a literatúru, ukrajinský jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Pôsobila na Katedre slavistiky Prešovskej univerzity, kde sa venovala interpretácii literárnych textov, teórii literatúry a slovanským literatúram. Neskôr učila na Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave, kde zároveň pôsobila ako jej riaditeľka a hlavná PR manažérka. Venuje sa otázkam inovatívneho vzdelávania a prezentácii alternatívnych vyučovacích prístupov.

Email: xeniacinci@gmail.com


profilovkaJozef Fekiač
ako bývalý študent umelej inteligencie a umelého života realizuje svoj vzťah ku komplexným systémom ako permakultúrny dizajnér a ašpirujúci lektor permakultúrneho dizajnu. Úplný kurz permakultúrneho dizajnu absolvoval v roku 2012, odkedy sa venuje štúdiu, aktivitám v organizácii Permakultúra SK, dizajnu pozemkov, a experimentovaniu s permakultúrnymi postupmi na vlastnom pozemku. Od roku 2015 je predsedom organizácie Permakultúra SK. Rovnako od roku 2015 prevádzkuje rodinný e-shop Bezodpadu. Zaujíma sa o farmárčenie, efektívnu prácu s vodou, „ľudskú“ permakultúru a udržateľný sociálny biznis. Publikuje na www.permakultura.sk.

E-mail: jzf.fekiac@gmail.com

 

????????????????????????????????????

Vlado Lobotka vyštudoval históriu na Univerzite Komenského v Bratislave a filozofiu na California Institute of Integral Studies v San Franciscu. Zaujíma sa o systémové inovácie v oblasti vzdelávania, integrálnu filozofiu, transpersonálnu psychológiu, paradigmatické posuny a teórie dejín zamerané na dynamiku vzniku a zániku komplexných civilizácií. Založil a koordinoval študentské kultúrne centrum v Mlynskej doline, je zakladateľom Inštitútu Gaia, členom medzinárodnej iniciatívy nextRenaissance a zakladajúcim členom iniciatívy Za živé univerzity. Napísal knihu Cesta k zjednotenému kozmu, vo voľnom čase sa venuje prekladaniu kníh (Vášeň západnej mysle, Kvantové otázky, Nová renesancia) a možnostiam využitia permakultúry v intraviláne. V súčasnosti si na Univerzite Komenského robí doktorát a paralelne vyučuje kurzy venované kultúrnym dejinám a evolúcii vedomia.

E-mail: vladobotka@gmail.com

 

Tatiana Rafaela Maťová vyštudovala priemyselný dizajn na FA STU. Absolvovala waldorfský seminár pre učiteľov pre základné a stredné školy, je absolventkou Akadémie Rafael, goetheanistického arterapeutického seminára vychádzajúceho z antroposofie a v súčasnosti pôsobí na waldorfskej škole v Bratislave ako odborná učiteľka remeselných a umeleckých predmetov. Zaoberá sa šitím waldorfských hračiek a umením pomáha žiakom so špecifickými potrebami. V spolupráci s rodičmi a kolegami vedie dizajnérsku skupinu na dotváranie celkového vzhľadu waldorfskej školy. Vedie umelecké semináre pre študentov waldorfského vzdelávania, vo voľnom čase maľuje, modeluje, tvorí z dreva a zaoberá sa metamorfózou rastlín a človeka.

E-mail: tatiana.matova@iwaldorf.sk

 

ok7a8462_stvrtka_rezEmil Páleš vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú lingvistiku na Katedre umelej inteligencie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989-1994 viedol výskumnú úlohu „Počítačový model slovenčiny“ na Jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied. Od roku 1994 založil a vedie neziskovú organizáciu Sophia, ktorá sa venuje integrálnym štúdiám. Dvadsaťpäť rokov skúma príčiny a vzorce tvorivosti v dejinách kultúry. Objavuje spoločné zákonitosti individuálnej psychológie, spoločenského vývoja a evolúcie prírody. Ukazuje tiež, ako sú podobné poznatky obsiahnuté v obrazných tradíciách staroveku a stredoveku. Jeho pôvodným príspevkom je objav a podrobné zdokumentovanie semimileniálnych (približne 500-ročných) cyklov v dejinách. Vyučoval externe na univerzitách v Bratislave, Plzni a Olomouci. V roku 2008 mu Karlova univerzita udelila cenu Zdeňka Kleina za najlepšiu prácu o etológii človeka.

E-mail: pales@sophia.sk

 

jozef-pechoJozef Pecho vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ na Oddelení klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. V rokoch 2011 – 2016 pracoval ako odborný pracovník na Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok, výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predovšetkým na území Slovenska. Širší priestor tiež venuje popularizácii meteorológie a klimatológie.

Email: jozef.pecho@shmu.sk

 

dsDavid Sulík vyštudoval VŠE, odbor vnútorný obchod, a ako ekonóm pracuje vyše 20 rokov v bankovníctve. Je autorom kníh Duch sveta (2009), Zodpovedná spoločnosť (2010) a Sociálna trojčlennosť (2012), v ktorých sa zaoberá geopolitikou, históriou so zameraním na USA, Rusko a Európu, spoločenskými konceptmi a politologickými teóriami, prognostikou a alternatívnou ekonomikou. Píše články a zaoberá sa skúmaním princípov a konceptov priamej demokracie, slobodným vzdelávaním a kultúrnym životom a ich syntézou v podobe konceptu sociálne udržateľného a spravodlivého spoločenského a ekonomického systému – sociálnej trojčlennosti. K daným témam už niekoľko rokov vedie prednášky a diskusie.

E-mail: suldav@centrum.sk