VEDOMÉ RODIČOVSTVO: Výchovou k integrite detí i rodičov

VEDOMÉ RODIČOVSTVO: Výchovou k integrite detí i rodičov

LEKTORKA: KAMILA NĚMEČKOVÁ

ANOTÁCIA

Každá činnost vyžaduje průpravu, porozumění danému tématu a osvojení si určitých specifických dovedností. Vztah partnerů a následná výchova dětí jsou však většinou pouze vědomě či nevědomě odezírány z rodičovských vzorů a to formou: budu to dělat stejně, lépe nebo úplně jinak než rodiče. Tento přístup je dnes nedostačující. Žijeme v době, kdy se otázky kvality vztahu a výchovy více a více dostávají do obecného povědomí, ale systém tradičního vzdělávání na tyto potřeby doposud téměř nezareagoval. Utváření našeho „já“ se z velké části formuje v rodině, která je dnes složená mnohem různoroději než dříve. Jsme také současně jedincem i společenskou bytostí, individualitou i univerzalitou. Tento kurz se věnuje otázkám průpravy v životně důležitých lidských činnostech, kterými jsou rozvíjení zdravých rodinných vztahú a výchova dětí. V průběhu workshopu se pokusíme najít odpověď na klíčové otázky jako např.: Jak rozvíjet zdravé vztahy? Jak utvářet podmínky pro harmonický vývoj dítěte? Jak děti podpořit v jejich individuačním procesu tak aby směřoval k osobní integritě a celistvosti?

 

OBSAH WORKSHOPU

Cesta k vědomému partnerství a vědomému rodičovství začíná porozuměním osobnímu životnímu příběhu a schopností rozpoznat a změnit modely chování, které jsme si přinesli z vlastních rodin a z vlivu současného společenského systému. První část kurzu bude tedy věnovaná problematice rodičovských a společenských komplexů, tlaku společnosti a „ducha doby“.  Společně sdílené mýty a pohádky byly vždy pokladnicí zkušeností lidského ducha a dnes jsou znovu objevenou živoucí inspirací. Zastavení se v mytickém světě nám umožní uvědomit si, že patříme do lidské rasy, a že řešíme v jádru stejné problémy a zažíváme obdobné situace, které naši předkové žili dávno před námi.

Druhá část kurzu rozvine téma rodiny. Podíváme se na otázky týkající se současného porodnictví a respektu personálu jak k matce (ale také k otci), tak k dítěti. Ukážeme si škodlivé vlivy odtažité výchovy a „černé pedagogiky“, která láme duši dítěte, i to jaký má význam bezpodmínečná láska a vnímavost ke skutečným potřebám dítěte. Budeme se zabývat řadou dalších námětů, jako je absence rituálu přechodu do dospělosti v západní civilizaci, důsledky této ztráty pro život jedince i celkově pro společnost, možnosti obnovení tohoto rituálu v rodině, genderová problematika, sexualita v rodině a ve výchově dětí. Také se soustředíme na otázku důležitosti vyrovnaného poměru umění „přijímat a dávat“, jak a proč bychom měli rozvíjet mnohotvárné inteligence dítěte a jeho sociální dovednosti, které byly, a do značné míry stále jsou, upozaďovány školským systémem na úkor rozvoje IQ. Zamyslíme se nad vlivy nových technologií, kdy např. dochází ke zničení rodinné krajiny zahlcením sebe nebo dítě současnými médii atp. Podstatný prostor bude v přednáškách věnovaný i tématu dětské spirituality související s formováním etického přístupu ke světu – vedení k laskavosti a hledání moudrosti jsou nejmocnější nástroje, které svým dětem můžeme předat na cestu životem.

  1.     Utváření našeho já a význam rodičovského zrcadlení
  2.     Nedostatečný pocit vlastní hodnoty a další životní scénáře blokující harmonické prožívání života
  3.     Individuační proces, pohádky a mýty – cesta hrdiny, iniciační cesta mužů a žen
  4.     Životní ztráty, význam a etapy psychického procesu zpracování ztrát
  5.     Cesta západní společnosti k nové kapitole v porodnictví
  6.     Kontaktní rodičovství a jeho přínosy, bezpodmínečná láska a tematika hranic ve výchově
  7.     Přechodové a iniciační rituály a jejich význam v životě člověka, sociální porod
  8.   Pozitivní psychologie a další způsoby přístupů k životu napomáhající duševní odolnosti
  9.   Média a nové technologie, neuroplasticita mozku, rozvoj emoční inteligence dítěte
  10.  Dětská spiritualita a spirituální výchova

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Bettelheim, B. (2000): Za tajemstvím pohádek. Lidové noviny.
Campbell, J. (2000): Tisíc tváří hrdiny. Portál.
Dodge, N. (2011): Váš mozek se dokáže změnit. Computer Press.
Leboyer, F. (1995): Porod bez násilí. Stratos.
Millerová, A. (1995): Dětství je drama. Lidové noviny.
Müller, L. & Müllerová, A. (ed.): Slovník analytické psychologie. Portál.
Němečková, K. (2016): Kapitoly k nenáboženské spiritualitě. Carpe Momentum.
Odent, M. (2000): Znovuzrozený porod. Argo.
Röhr, P. (2015): Podminované dětství. Dialog.
Říčan, P. & Janošová, P. (2016): Spirituální výchova v rodině. Portál.
Sears, W. & Searsová, M. (2012): Kontaktní rodičovství. Argo.
Shapiro, L. E. (1998): Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Portál.
Spitzer, M. (2014): Digitální demence. Host.
Turner, V. (2004): Průběh rituálu. Computer Press.

 

No Comments

Add your comment