Príbeh ako cesta k sebapoznaniu a poznaniu sveta

LEKTORKA: XÉNIA ČINČUROVÁ

 

CIELE KURZU

Na to, aby človek rozumel svetu v sebe i svetu okolo seba, a teda, aby mohol byť skutočným lídrom, nestačí disponovať informáciami. Schopný líder by mal byť v prvom rade dobrým „čitateľom“ faktov, ľudí a okolností, aby dokázal správne vyhodnocovať situácie a predvídať budúci vývoj. Informácie je potrebné interpretovať v hlbších a komplexnejších súvislostiach. Nadhľad, zrelá životná skúsenosť a prirodzená múdrosť v konaní a rozhodovaní, ktoré takúto schopnosť intuitívne čítať situácie prináša, sa ale zvyčajne formujú až vekom. Dôležitú úlohu pri prebúdzaní vedomia a rozvíjaní schopností mladého lídra preto od nepamäti zohrávali príbehy – ich hlbokým prežívaním môže totiž mladý človek z veľkej časti nahradiť reálnu životnú skúsenosť, inšpirovať svoje konanie a zabrániť opakovaniu chýb, ktorých sa dopustili ich hrdinovia. Cieľom kurzu je formou sokratovského dialógu sledovať príbehy rôznych osobností, ich životné ciele, motivácie, modely správania, ich hľadanie zmyslu existencie  a tak odhaľovať skryté zákonitostí  sveta a ľudského života.

 

OBSAH KURZU

Príbehy, s ktorými budeme pracovať ponúkajú možnosť účasti na širokom spektre životných skúseností z nadhľadu diváka, ktorý nie je osobne vtiahnutý do situácií a môže ich preto objektívnejšie posúdiť. Z hľadiska univerzálnosti životných situácií a menšej interpretačnej náročnosti  budú východiskom kurzu mýtické obrazy jednoduchých rozprávkových textov, ktorých múdrosť je skrytá v čarodejnom, zdanlivo banálnom, a z pragmatického uhla pohľadu neraz nepochopiteľnom svete. Pri interpretácii obrazov sa budeme zameriavať na tie ich aspekty, ktoré formulujú základné  hodnotové postoje a rôznorodé prístupy k životu, otvárajú etické dilemy a prinášajú dôležité posolstvá pre sebapoznanie človeka a poznanie jeho miesta vo svete. Hlavná otázka okolo od ktorej sa budú odvíjať naše stretnutia je: Aká by mala byť osobnosť lídra schopného tvorivo čeliť rôznym výzvam?

Osobnosť formujú životné skúšky a jedným z najpriezračnejších obrazov tohto procesu je príbeh mladého kráľa od anglického majtra štýlu O. Wildea. Archetyp panovníka ponúka zamyslenie nad predpokladmi líderstva spojenými s mocou a zodpovednosťou.

O osobnosti rozhodujú aj postoje, reálne činy.  Preskúmame ich v dvoch rôznych kontextoch – v príbehu začínajúceho architekta našej doby v románe americkej autorky A. Randovej, a v autobiografickom svedectve človeka v ohrození života od svetoznámeho rakúskeho psychiatra V. E. Frankla. Obidva texty predstavujú modely osobného hrdinstva, ďalšej kľúčovej vlastnosti lídra.

Príbeh spoločenstva na opustenom ostrove anglického nositeľa Nobelovej ceny W. Goldinga odkrýva mechanizmy tímovej spolupráce a egoizmu so všetkými dôsledkami pre jednotlivcov a spoločnosť. Je to podnetná štúdia ľudského správania, motivácie a autority.

  1. Prostredie ako výzva. Zákonitosti sveta v mýtickom zobrazení a v divej prírode. (Význam priestoru prostredníctvom rôznych literárnych obrazov.) – 2 semináre
  2. Osobnosť ako výraz vnútorného presvedčenia. (O. Wilde) – 1 seminár
  3. Osobnosť ako výraz tvorivosti v konfrontácii s konformizmom. (A. Randová) – 3 semináre
  4. Postoje v krízových situáciách a ich motivácie. (V. E. Frankl) – 2 semináre
  5. Tímovosť kontra egoizmus, líder v hraničnej situácii. (W. Golding) – 2 semináre

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCIE

Kurz vedie k rozvoju schopností nevyhnutných k analýze faktov, ich kontextuálnemu vyhodnocovaniu, a tým aj k zvládnutiu umenia vedomého rozhodovania a vedenia. Interpretácia kladie dôraz na formuláciu otázok mieracich k podstate, na precízny prístup k detailom a ich vzťahovanie k celku. Absolvent kurzu rozvinie svoje analytické, intuitívne a analogické myslenie, vnímavosť k detailom a významovým nuansám. Absolvovanie kurzu zároveň prispeje k celkovej kultivácii myslenia, usudzovania aj sebavyjadrenia.

 

LITERATÚRA

Povinná

Messner, R. (1995). Vyznání dobrodruha. Trango.
Wilde, O. (1997 ).  Mladý kráľ. In: Šťastný princ. Mladé letá.
Randová, Ayn. (2000). Zdroj. Berlet.
Frankl, V. E. (2011). Hľadanie zmyslu života. Eastone Books.
Golding, W. (2010). Pán much. Naše vojsko.

(Texty budú dodané v elektronickej forme. Kurz študentom zároveň ponúka i možnosť priniesť na analýzu texty podľa vlastného výberu.)

 Odporučená

Seneca. (1987). Výbor z listu Luciliovi. Svoboda.
Y Gasset, J. O. (1994). Vzbura davov. Remedium.
Chesterton, G. K. (1992). Ortodoxie. Nakladatelství Tomáše Janečka.
Dethlefsen, T. (1993). Osud ako šanca. Aquamarin.
Lahola, L. (2007). Vtáčí spev. In: Posledná vec a iné. Kalligram.
Havel., V. (2016) Moc bezmocných a jiné eseje. Knihovna Václava Havla, o. p. s.
London, J. (2004) Tulák po hviezdach. Slovenský spisovateľ.
Friedell, E. (2006). Kulturní dějiny novověku (I. II.). Triton.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *